A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár

stratégiai terve

6. A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár stratégiai terve

a 2000-2003 közötti időszakra

6.1.  A könyvtár átfogó célja

A könyvtárnak, mint közművelődési könyvtárnak és mint fontos közösségi intézménynek az a célja, hogy a meglevő és a lehetséges használók információs igényeit előrejelezze, meghatározza, ösztönözze és kielégítse az etikai normák szem előtt tartásával. Célja továbbá az is, hogy minden társadalmi csoport hozzáférjen az információhoz, a tudáshoz, az alkotó képzelet termékeihez, legyenek azok hagyományosak vagy virtuálisak. Fontosnak érzi a csoportok és egyének ösztönzését a kultúra részvételében, az oktatás kibontakozásának lehetővé tételében, a szabadidő hasznos eltöltésében, az írás-és olvasáskultúra előmozdításában.

A könyvtár könyv-, időszaki kiadvány- és más adathordozó gyűjteményt tart fenn helyben és e gyűjteményt fejleszti. Használóbarát on-line elérést létesít és biztosít a könyvtár saját on-line és CD-ROM-rendszeréhez és más jelentős hazai és külföldi elektronikus információs rendszerekhez a személyzet munkahelyeiről. Adminisztratív segítséget, szakmai tanácsokat és  útmutatást ad e rendszerek használatához.

A könyvtár stratégiai tervét, a stratégiai terv egyes pontjaira vonatkozó megjegyzéseket és  adatokat tartalmazó munkatervvel egyetemben, minden évben a vezetőség elé terjesztik az esetleges változtatás vagy felülvizsgálat érdekében. Minden esztendőben értékelik a könyvtár munkáját is, és ellenőrzik, hogy a stratégiai terv részcéljait sikerült-e megvalósítani. Az értékelés kétévente általános olvasói felmérések és a szolgáltatásokra irányuló speciális vizsgálatok alapján történik.

 

6.2.  Stratégiai célok

 

A könyvtár stratégiai céljai a következők:

 

1.         A könyvtár középpontjában a használók szükségletei álljanak.

Ez magába foglalja:

ˇ      az olvasók és kölcsönzők szükségleteinek ismeretét,

ˇ      a szolgáltatások folyamatos alakítását a használók igényeinek  megfelelően,

ˇ      a használókkal folyó kétirányú kommunikációt.

 

2.         A könyvtár nyújtson jó, gyors és magas színvonalú szolgáltatásokat.

Különös tekintettel:

ˇ      az Internet-használat szolgáltatásaira,

ˇ      helyi és a tervezett városi hálózat adta lehetőségekre,

ˇ      az OPAC használatának népszerűsítésére,

ˇ      a Helyi Közhasznú Információs Adattár kialakítására.

 

3.         A könyvtár alapterületének növelése, új olvasóterem kialakítása, a raktárban levő állomány szabadpolcra való helyezése.

 

4.         Hatékony és gazdaságos belső funkciók:

ˇ      ezek megszervezése úgy, hogy minimális időveszteséggel járjanak és a szolgáltatási funkciókat támogassák.

 

5.         A források felhasználásának optimalizálása:

ˇ      az anyagi és emberi erőforrások olyan optimális kihasználása, hogy ezen források az olvasók előnyeit szolgálják.

 

 

6.3.  Az elérendő célok részletezése

 

1.         A könyvtár középpontjában a használók szükségletei álljanak:

1.a. folyamatos adatgyűjtés a használókról,

1.b. félévente kérdőíves felmérés a használói igényekről,

1.c. tervszerű marketingtevékenység a felhasználók csoportjaiban, a következő eszközökkel:

ˇ      a könyvtárat bemutató anyagok terjesztése,

ˇ      üzenetgyűjtő dobozok elhelyezése a könyvtár területén,

ˇ      hírlevél terjesztése.

 

2.         Jó, gyors és magas színvonalú szolgáltatások nyújtása:

A.        Általános szolgáltatások:

ˇ      minőségi szolgáltatás úgy szakmai, mint emberi szempontból a használók számára,

ˇ      a könyvtárhasználat és információkeresés oktatása az új olvasók számára,

ˇ      írásos dokumentáció a könyvtár szolgáltatásairól, gyűjteményeiről, katalógusairól és információs anyagairól.

B.        Saját gyűjteményen alapuló szolgáltatások:

ˇ      az információkeresés OPAC-kal, valamint az OPAC használatának népszerűsítése a használók körében,

ˇ      egyszerű hozzáférés a gépi információhoz, nyomtatással és letöltési lehetőséggel,

ˇ      a kölcsönzés folyamatának gyorsítása, pontosítása, on-line előjegyzési rendszer használata és reklámozása az olvasók fele,

ˇ      megértő, de határozott szankciók bevezetése az olyan olvasókkal szemben, akik nem tartják be a kölcsönzési szabályokat. Pénzbírság bevezetése, melynek összege könyvenként és naponként 5 forint. Felszólítók és egyéb ilyen jellegű adminisztrációk szisztematikus bevezetése, melynek ellátása egy munkatárs állandó feladata,

ˇ      a dokumentumokhoz való hozzáférés szisztematikus reklámozása, minden előjegyzés minél gyorsabb teljesítése (max. 3 hét),

ˇ      jól működő fénymásolási lehetőségek, kevés várakozási idővel,

ˇ      megfelelő hőmérséklet, szellőzés és világítás,

ˇ      a kölcsönzők állandó tájékoztatása az új könyvekről, dokumentumokról.

C.        Külső rendszereken és ellátókon alapuló szolgáltatások:

ˇ      gyors és hatékony kölcsönzés külső forrásokból, max. 3 hét rendelkezésre bocsátási idővel,

ˇ      az Internet-hozzáférés bővítése új gépek felállításával, maradva az egyszeri egy órás használatnál, melynek díja jövő évtől 300 Ft óránként,

ˇ      a városi könyvtári hálózat kiépítésének segítése lobbyzás útján, valamint az iskolaigazgatókkal és iskolai könyvtárosokkal való állandó kapcsolattartás útján. Az olvasók figyelmének felhívása erre a lehetőségre,

ˇ      a gépi információkeresés, olvasói OPAC-használat elősegítése olvasói munkaállomások felállításával, melyek beszerzését alapítványi úton lehet megpróbálni,

ˇ      a Helyi Közhasznú Információs Adatbázis létrehozásának elkezdése, az erre való személy kiválasztása és felkérése, valamint az ezt megkívánó munkához való tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése.

 

3.         A könyvtár alapterületének megnövelése:

ˇ      az alapterület megnöveléséhez szükséges pénzalap önkormányzati pénzből való részleges  megteremtése, a többi pénz alapítványi vagy pályázati forrásokból történő pótlása. Sikeres eredmény után a további terület növeléshez szükséges tervek, számítások elvégzése, előterjesztése, az igény folyamatos reklámozása,

ˇ      az új olvasóterem megtervezése, berendezése és üzembe helyezése, melynek kivitelezéséhez külső segítség szükséges,

ˇ      a raktárban elhelyezett állomány feldolgozása, leltározása, gépi katalógusba vitele, valamint szabadpolcra való helyezése. Ezen munka elvégzéséhez nem elegendő a könyvtár munkaereje, ezért külső szakemberek (más könyvtárban dolgozók, iskolai könyvtárosok, önkéntesek, nyudgíjasok, diákok) bevonása ajánlott, annak érdekében, hogy minél gyorsabb legyen a feldolgozás,

ˇ      az új helyiségek tárgyi feltételeinek megteremtése, a környezet esztétikus és praktikus kialakítása.

 

 

 

 

4.Hatékony és gazdaságos belső funkciók:

ˇ      a dokumentumok beszerzési keretösszegének tervszerű, időarányos felhasználása,

ˇ      olcsó és hatékony köttetés a könyvek és időszaki kiadványok számára,

ˇ      az új dokumentumok max. 3 hét alatti feldolgozása, a dokumentumok legfeljebb 10 %-ának lehet ennél hosszabb a feldolgozási ideje,

ˇ      a visszahozott és a könyvtárban használt valamennyi könyv visszaosztása a polcokra legkésőbb következő reggel, a könyvtár nyitására. Az olvasóterem asztalain az olvasók által használt dokumentumok azonnali visszahelyezése, a rend és az új hozzáférés érdekében,

ˇ      a más könyvtárakból érkező könyvtárközi kölcsönzési kérések feldolgozási ideje max. 3 nap,

ˇ      megfelelően felkészült személyzet a külső és belső szolgáltatási pontokon,

ˇ      rugalmas kölcsönzési adminisztráció.

 

5.         A források optimális felhasználása:

ˇ      a gyűjtemény gyarapítási politikája feleljen meg a helyi igényeknek,

ˇ      az apasztási politika is a helyi igényeket kövesse,

ˇ      a gyűjtemény könnyű elérése használható polcrendszerekkel, egyszerű és világos jelzésekkel,

ˇ      az anyagi források elosztása a bér, a gyarapítás, az egyéb folyó kiadások között, úgy hogy a könyvtár szolgáltatási funkciói legyenek szem előtt tartva,

ˇ      reklámtevékenység folyamatossá tétele a helyi sajtóban, rádióban, kábeltelevizióban. A rendezvények, író-olvasó találkozók népszerűsítése ugyanezen a módon, valamint szórólapok terjesztésével. A reklámtevékenység anyagi vonzatait a költségvetés terhére kell írni,

ˇ      a személyzet folyamatos továbbképzése, tanulmányi szabadnapok biztosításával, továbbképzési és utazási előirányzattal, amely összeget a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fedezi,

ˇ      rendszeres osztályértekezletek tartása, ahol lehetőség nyílik a gondok és problémák megvitatására, úgy a vezetőség, mint a személyzet részéről,

ˇ      a belső kommunikáció fenntartása,

ˇ      munkaköri leírások készítése minden munkatárs számára,

ˇ      megfelelő lehetőségek a távollétre, elmenetelre, melyet le kell dolgozni,

ˇ      nyíltan tevékenykedő, nyitott és dinamikus vezetés,

ˇ      az éves stratégiai folyamat alkalmazása,

ˇ      megfelelő fizikai körülmények.

 

Tartalom Következő