A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár

stratégiai terve

7. Összegzés

 

 

Dolgozatom megírásával az volt a szándékom, hogy jövendő könyvtárosként hozzájáruljak a könyvtár jobb, tervszerűbb működéséhez. Környezetkutatásommal, anyaggyűjtésemmel sikerült jobban megismernem annak a városnak a történelmét, kultúráját, amely már hat éve otthont ad nekem. Bepillantást nyertem a könyvtár, más intézmények, az iskolák működésébe, az önkormányzat terveibe és ezáltal is gazdagodott a városról, az emberekről kialakult képem.

Stratégiai tervem kidolgozásába bevontam a könyvtári dolgozókat, a vezetőséget is. Ötleteikkel, terveikkel sokat segítettek munkámban. Mivel nem vagyok gyakorló könyvtáros, de a szakmai jovőmet csak ezen a területen tudom elképzelni, remélem, hogy a korszerű menedzsment ezen területének tanulmányozásával új utakat és megvalósításokat tudtam a könyvtár számára keresni. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a jövő könyvtárának éberen kell figyelnie a társadalom fejlődésére. Az új információs technikák elterjedése átformálja majd az igényeket is, mint ahogy a könyvnyomtatás is tette 500 évvel ezelőtt. A könyvtáraknak alkalmazkodniuk kell az új információs igényekhez, ezért létfontosságú számára a környezete változásainak ismerete. Ezért is van szükség egy jól átgondolt, környezetelemzéssel alátámasztott stratégiai tervre.

Szakdolgozatom témája, a stratégiai tervezés teljesen újszerű és még senki nem foglalkozott vele a könyvtári dolgozók közül. Reménykedem benne, hogy észrevételeim, kutatásaim eredménye a könyvtár, a könyvtárosok, az olvasók és a város kulturális életének színvonalát emeli.


 

 

8. Bibliográfia

 

 

1. ÁDÁM Gerzson

Nagykőrösi Athenas.- Nagykőrös: [s.n.], 1904.- 86 p.

2. ALFÖLDINÉ DÁN Gabriella [et.al.]

Könyvtár és marketing : szakirodalmi szemle.- Budapest: OSZK-KMK, 1986.- 107 p.

3. BALANYI Béla,

Dr. Balanyi Béla nyugalmazott múzeumigazgató kézirata.- Nagykőrös:[s.n.], 1962.- 92 p.

4. BALLA Gergely

Nagykőrös Krónikája a honfoglalástól 1758-ig.- Nagykőrös:[s.n.], 1970.- 220 p.

5. BAUER András [et.al.]

Marketing.- Budapest: Aula, 1992.- XII, 412 p.

6. BUCKLAND, Michael

A könyvtári szolgáltatások újratervezése.- Budapest: OSZK, 1998.- 102 p.

7. CHOLNOKY Győző

Vezetési elvek a könyvtárakban.- In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1992. 4.sz. 170-176 p.

8. COOTE, Helen

Hétköznapi marketing.- Budapest: OSZK, 1998.- 52 p.

9. CORALL, Sheila

Stratégiai tervezés könyvtárak és információs szolgáltatások számára.- Budapest : OSZK, 1998.- 56 p.

10. CORALL, Sheila

1994. októberében a Könyvtári és Informatikai Kamara lakitelki tanfolyamán elhangzott előadás anyagának kéziratából

11. CRONIN, Blaise

Az információmenedzsment alapjai.- In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás.- 38. évf. 5/6.sz. (1991), 183-191 p.

 

12. CSATH Magdolna

Stratégiai tervezés és vezetés.- Sopron: Budapest: Leadership vezetés és Szervezésfejlesztő és Tanulást Segítő Kft.- [1993].- 123 p.- (Vezetési szakkönyvsorozat ;1.)

13. DECKERS, Mark [et.al.]

Bevezetés a könyvtári menedzsmentbe.- Budapest: OSZK-KMK, 1995.- 108 p.

14. DONLON, Patricia [et.al.]

Strategic planning in national libraries = Alexandria.- Insel: [s.n.], 1993. Vol. 4. No. 2.- 95 p.

15. FREITAG Magda

Jelentés az állományról 1963-ban.- Nagykőrös: [s.n.], 1963.- 28 p.

16. GALÁNTAI FEKETE Béla

Nagykőrös : Magyar Városok Monográfiája.- Budapest: Akadémia. 1927.- 95 p.

17. GALGÓCZY Károly

Nagy-Kőrös város monographiája.- Budapest:[s.n.], 1896.- 266 p.

18. HALMI Ildikó

Beszámoló a Szabó Károly Városi Könyvtár működésének 1993-1998 közötti időszakáról.- Nagykőrös, 1998.- 12 p.

19. HEGEDŰS Károly

A Nagykőrösi Tanítóképző története.- Nagykőrös: Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, 1980.- 152 p.

20. HOFFMANN Istvánné

Modern marketing.- Budapest: Universitas, 1990.- 296 p.

21. HORVÁTH József

A Nagykőrösi Kaszinó százéves története.- Nagykőrös:[s.n.], 1939.- 146 p.

22. KAYE, David

Stratégiai tervezés : Könyvtári menedzsment és marketing szimpózium.- Budapest: [s.n.], 1993.- 65 p.

23. Levéltári anyag : Országos Könyvtári Központ 1950. október 27.-én kelt levele

24. Levéltári és a Városi Tanács Könyvtárának irattári anyaga

25. LINE, Maurice B.

Strategic planning as an instrument of improving library quality.- Insel: [s.n.], 1991, Vol. 25. No. 1.- 95 p.

 

26. LINE, Maurice B.

1994. márciusában a British Council Manchesterben rendezett International Academic Library Management szemináriumán elhangzott előadás kézirata

27. LINE, Maurice B.

1994. októberében a Könyvtári és Informatikai Kamara lakitelki tanfolyamán elhangzott előadás kézirata

28. Marketing management : elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés.- 2. kiad.- Budapest: Műszaki Kvk., 1991.- 625 p.

29. MARTIEN, Hagoort

A közművelődési könyvtárak fenntartása Hollandiában.- In: Könyvtári Figyelő 39 (1993) 4, 621-624 p.

30. MIKULÁS Gábor

A könyvtári munka értékelésének új módszere : A Swot-analízis : Szemle.- In: Könyvtári Figyelő.- Ú.f. 4 = 40. évf. 4. sz. (1994), 585-590 p.

31. MIKULÁS Gábor

A magyar könyvtárak helyzetének elemzése.- In: Vezetéstudomány 24 (1993) 12, 41-46 p.

32. MOLNÁR Bálint

Az informatikai, stratégiai tervezés jelentősége.- In: Ipargazdaság.- 44. évf. 6.sz. (1993).- 25-28 p.

33. NOVÁK László

Nagykőrös mezővárosi fejlődése és településrendszere a 17.-19. században.- Nagykőrös: [s.n.], 1978.- 44 p.

34. RIGGS, D.E.

Strategic planning for library managers.- Phoenix: Oryx Press, 1984.- 352 p.

35. SÁNDOR Imre

A marketingkommunikáció kézikönyve.- Budapest: BKE: Marketingkommunikáció Alapítvány; Tatabánya: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 1997.- 333 p.

36. SKALICZKI Judit

A közművelődési könyvtárak jövőjéről.- In: Könyvtári Figyelő.- Ú.f. 5 = 41. évf. 3. sz. ( 1995), 393-399 p.

 

 

37. SKALICZKI Judit

Stratégiai tervezés : Szakirodalmi szemle.- Budapest: OSZK, 1996.- 86 p.- (Korszerű könyvtárak-korszerű módszerek; A könyvtári menedzsment füzetei 1.)

38. STUEART, Robert D. [et.al.]

Library Management.- Littleton: [s.n.], 1993.- 350 p.

39. Stratégiai tervezés; Marketing; TQM : Lakitelek, 1994. okt. 10-14.- [kiad.a] Könyvtári és Informatikai Kamara.- [Bp.]: KIK, [1995].- [204]p.

40. A stratégiai vezetés tündöklése és bukása : Rövidítve.- In: Korszerű Vezetés, 26 (1994) 5, 34-38 p.

41. Tanító-és óvóképző főiskolák az új évezred küszöbén.- Debrecen: [s.n.], 1996.- 240 p.

42. Tájékoztató : a muzeális intézmények, a könyvtári, a közművelődési, levéltári intézmények fenntartói és igazgatói számára ''A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finaszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.)NKÖM rendelet'' végrehajtásához.- Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2000.- 32 p.

43. Területi Statisztikai Évkönyv.- Budapest: KSH, 1998.- 250 p.

44. TÉGLÁSI Ágnes

A vállalkozói információs szolgáltatások menedzselése.- In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1993. 7. sz. 286-291 p.

45. VILLAVERDE CABRAL, Manuel

A változó könyvtár.- In: Könyvtári Figyelő.- 36. évf. 3/4. sz. (1990 9, 307-311 p.

46. WEBB, Sylva  P.

Térítéses könyvtári és információs szolgáltatások bevezetése.- Budapest: OSZK, 1998.- 56 p.

47. WEISS, Donald H.

Problémamegoldás alkotó módon.- Budapest: Park, 1991.- 62 p.- ( Menedzserek kiskönyvtára)


9. Mellékletek

 

 

 

 

 

 

9.1. Környezetelemzés:[1]

 

 

MAKRO

politikai

gazdasági

társadalmi

technológiai

 

PIAC

felmérések

reklámakciók

megjegyzések

hírek

megfigyelések

 

FENNTARTÓ

történet

források

technológia

termékek/szolgáltatások

verseny

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÖNYVTÁR

történet

források

szolgáltatások

teljesítmény

belső és külső támogatók

 

KÖNYVTÁRI

ÉS INFORMATIKAI

ÁGAZATI SZEKTOR

kiadás

információ-technológia/hálózatok együttműködés

verseny

 
                                            

 

 

olvasottság?

térítés?             értéknövelést?

A TERVEZÉS CÉLJA

önkiszolgálás?      hozzáférhetőség?

elektronizálás?

 

lehetséges                   erősségek

SWOT ELEMZÉS

veszélyek                     gyengeségek

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi történik, ha …?

ELŐREVETÍTÉS

valószínű/lehetséges

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.2. Stratégiai összpontosítás:[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meggyőződés

ÉRTÉKREND

Hogyan akarjuk megvalósítani elképzeléseinket?

 

Törekvés

JÖVŐKÉP

Hová szeretnénk eljutni

 
           

 


 

 

 

Irányok

CÉLOK

Merre tartunk?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.3. A stratégiától a cselekvésig:[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MŰKÖDÉSI TERVEK

Célok és feladatok havonta

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7S SZÁMBA

VÉTELE

Változtatások

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tartalom

 

 [1] CORRALL, Sheila: Stratégiai tervezés könyvtárak és információs szolgáltatások számára, Budapest: OSZK, 1998. 24. p.

[2] CORRALL, Sheila: Stratégiai tervezés könyvtárak és információs szolgáltatások számára, Budapest: OSZK, 1998. 36. p.

 

[3] CORRALL, Sheila: Stratégiai tervezés könyvtárak és információs szolgáltatások számára, Budapest: OSZK, 1998. 45. p.