A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár

stratégiai terve

4. Környezetelemzés

4.1.  STEP-tényezők feltárása

4.1.1.  Társadalmi környezet elemzése

Nagykőrös Pest megye déli részén fekvő város, a Duna-Tisza közi homokhátság jellegzetes települése. Neve a környéken hajdan sűrűn előforduló kőrisfából eredeztethető. Területén emberek laktak már a magyarság Kárpát-medencébe történt letelepedése előtt több évezreddel. Az első írott emlék 1266-ból való, mely faluként említi Kalánkőröst. 1368-ban mezővárosi státuszt kapott, melynek köszönhetően a térség központja lett és egyre több önkormányzati jogot gyakorolt.

A 14-ik században már az oktatás megléte is valószínűsíthető, az 1620-as évektől kezdve az iskolamesterek és később a tanárok névsora teljes. A reformáció elterjedése, a református egyház kialakulása, működése meghatározó módon összefügg a város tanintézeteinek fejlődésével. Nagykőrös a Duna-Tisza közének legjelentősebb református helye lett.[1]

Nagykőrös történeti fejlődése sok olyan értéket, jellegzetességet mutat fel, amely alapján különleges helyet foglal el országunk történelmében. A város kulturális központtá fejlődésének kezdete a reformáció elterjedésének idejére tehető.

A Rákóczi-szabadságharc után lassú fejlődés volt tapasztalható. Gazdasági és kulturális újjáéledés, szerveződés kezdődött meg. A városi oktatásügy egyben a közművelődési feladatokat is ellátta. Ezekben az időkben a város szellemi életében a fellendülést nagyrészt az akkor működő iskolák és a gimnázium tudós pedagógusai, valamint a lelkészek tevékenysége alapozta meg.[2]

A város tanítóképzőjét az 1830-as években szervezték. Alapítása a magyar reformkor politikai, gazdasági és társadalmi, valamint kulturális törekvéseinek az eredménye. A város kulturális életének fényes korszaka volt az 1860-as évek időszaka, amikor Arany János tanított 9 évig a gimnáziumban. Arany Jánoson kívül a gimnázium tanári karából még hatan voltak akadémikusok: Szigeti Warga János, Szász Károly, Tomory Anasztáz, Szilágyi Sándor, Salamon Ferenc és Szabó Károly. A kor társadalma és a város kiváló hirű tanári kara meghatározta a szellemi élet alakulását, formálta a politikai, gazdasági vezetőket.[3]

Nagykőrös kultúrtörekvései a város történetének legszebb fejezetei. Szinte az iskolák, az oktatásügy kialakulásával, fejlődésével egyidőben gyarapodott, rendeződött a főgimnázium iskolai könyvtára. Egymás után szerveződtek az olvasóegyletek, olvasókörök, továbbá a Városi Kaszinó, mely egyben kultúrcentruma volt a városnak. 1876-ban könyvnyomdát állítottak fel. A kezdeti szakaszban kézisajtóval ellátott műhelyt gyorssajtók váltották fel. Az önálló irodalmi művek kiadása mellett 1877-ben itt nyomtatták az első hetilapot, ami a város kulturális életében új korszakot nyitott meg.[4]

A 20-ik században a kor történelmi, politikai helyzetéhez viszonyítva a népművelés a legmagasabb fokot éri el a városban. A közművelődésben és oktatásban dolgozók tovább kívánták vinni mindazokat az eredményeket, melyeket a megelőző századok kultúrterjesztői, tanárai elértek. Azonban a történelmi traumák elképzeléseiket gátolták. A viszontagságos idők ellenére a városi szellemi élet nem halt ki, hiszen ezen időkben is voltak vállalkozók, kik a kor új szellemétől áthatottan a város mély gyökerekre épülő közművelődési, oktatási rendszerét igyekeztek életben tartani.

A két világháború között Dezső Kázmér polgármester meghatározó szerepet játszott a város művelődésében és kultúrájában, úttörő tevékenységével a modern nagykőrösi kultúra alapjait rakta le. Az analfabétizmus megszüntetését szolgáló tanfolyamai nagy mértékben hozzájárultak a polgárok kulturális szintjének növekedéséhez.

A népművelő, ismeretterjesztő előadások száma az országban itt volt a legnagyobb. Ezen évek alatt jött létre a népkönyvtár is, amely alapját szolgáltatta a jelenlegi városi könyvtárnak. Jelentős eredmény volt az elemi oktatás terén, hogy felismerve a tanyasi lakosság ellátatlanságát a város önerőből kezdett hozzá a tanyasi iskolák építéséhez, nagy anyagi áldozatot vállalva ezzel. Nagykőrösön elevenen élt az Arany-kultusz, ez pezsdítően hatott az irodalmi életre, ennek köszönhető az Arany János Társaság létrejötte és a Múzeum szerveződésében is nagy szerepe volt. A nagy példányszámban megjelent sajtótermékek bizonyítják, hogy a lakosság jórésze érdeklődést mutatott a városban történt események iránt. Többé-kevésbé éltek az egyesületek, a vándorszínház és a mozi nyújtotta művelődési és szórakozási lehetőségekkel.

A második világháború pusztítása felbecsülhetetlen, a már meglévő, illetve fejlődő kultúra gazdag eszköztárát tette tönkre.

Az utóbbi negyven év közművelődési irányzata mindenben követte az ország általános közművelődési irányzatát. Nagykőrös városa semmiben sem maradt el az ország hasonló adottságú kisvárosai mögött, sőt voltak a kulturális életnek olyan területei, amelyek az átlagosnál jobbak voltak. Próbálkozások történtek az ún. munkásosztály széleskörű kulturális nevelésével, kisebb-nagyobb sikerekkel. A város közművelődési tevékenységének és arculatának alakításában jelentős szerepet és feladatot vállalt és végzett az Arany János Művelődési Központ és Ifjúsági Klubház.

A jelenlegi helyzet nem sokban különbözik az előbbitől. Ma is működik az Arany János Művelődési Központ, a már Szabó Károlynak nevezett városi könyvtár, az Arany János Filmszínház, az Arany János Múzeum és a Pest megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya.

Az Arany János Művelődési Központ különböző szakköröket szervez, klubboknak és művelődési csoportoknak ad helyet. Kiállításai rendkívül sokszínűek, a gyerekrajzok kiállításától kezdve a rangosabb képzőművészeti kiállításokig sok minden megtalálható a palettáján. Színháztermének kihasználtsága nem teljes. A szűkös anyagi körülmények eléggé behatárolják a lehetőségeit. A színházi rendezvények számának alacsony volta azzal is magyarázható, hogy a jegyárak a középosztály rétegei számára majdnemhogy megfizethetetlenek. A drága előadások jegyeit csak egy bizonyos társadalmi réteg tudja megfizetni és ez a tény behatárolja az előadások színvonalát is, mert a szervezők kénytelenek ezen társadalmi réteg igényeihez alkalmazkodni.

A város jelenlegi népessége 26 384 fő, a népsűrűség 116 fő/km2. Az utóbbi évek adatai azt mutatják, hogy a város lakossága, az ország lakosságához hasonlóan évről-évre fogy, illetve öregedik. A természetes szaporodás előjele negatív: -125, ami 1 000 lakosra számítva egy évben -4,5 főt jelent. A népesség csökkenése felosztható állandó és ideiglenes csökkenésre. Ezen számokból is az derül ki, hogy az állandó csökkenés nagy mértékben meghaladja az ideiglenes csökkenést. A város állandó népesség csökkenése 49 fő, ideiglenes csak 6 fő.  Az élveszületések száma nagy mértékben lemarad a halálozások számától. 252 élveszületéssel 377 halálozás állítható szembe. Összességében elmondható, hogy a demográfiai változások nagyon kedvezőtlenek és egyre rosszabb eredményeket mutatnak.

A városban 7 általános iskola működik, 2 403 tanulóval és 185 pedagógussal. Ez 1 000 lakosra 91,1  jutó tanulót jelent. Az országos adatokat megnézve, nem túl derűs a helyzet. A hasonló kisvárosok bizony általában jobb számokkal rendelkeznek, általában 95 és 100 között, sok esetben jóval 100 felett van az 1 000 lakosra jutó általános iskolás tanulók száma. Természetesen vannak a nagykőrösinél alacsonyabb számadatok is, de ez nem jellemző.

A középiskolai oktatás és szakmunkásképzés terén sem jobb a helyzet. A városban 3 középiskola működik 1 086 tanulói létszámmal. Az esti és levelező tagozaton tanulók száma 158, a szakmunkástanulók száma pedig 756.[5]

A nagykőrösi tanítóképző - hivatalos nevén a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara - jelenleg hazánk egyik legrégibb, legkisebb, a rendszerváltás idején elsőként induló egyházi pedagógusképző intézménye. Az 1990-től újrainduló tanítóképzés a magyarországi tanítóképzés rendszerébe illeszkedő, ugyanakkor sajátos profillal is rendelkező képzési rendszer, amely már a kezdeti szakaszában is eltért a 3 éves tanítóképző főiskolai struktúrájától. Az államilag ekvivalens tanítói alapszak tárgyai mellett önálló egyházi szakokat is felállított. Így a tanítói- hitoktatói és tanító-kántor szakpárokon olyan tanítókat képeznek, akik elméletileg és gyakorlatilag megalapozott kompetencia birtokában alkalmasak az 1-6. osztály elemi szintű oktatására-nevelésére.[6] 1992-től az országban általános lett ez az oktatási rendszer, de a nagykőrösi főiskoláról továbbra is elmondható, hogy különös gondot fektet a hitoktatói, kántor és szociális munkás képzésére.

Külön említést érdemel és stratégiai szempontból nem lehet figyelmen kívül hagyni a város munkanélküliségi számadatait. Mivel a város Pest megyéhez tartozik és Pest megye munkanélküliségi rátája általában alacsonyabb, mint a többi megyéé, azt gondolnánk hogy nincs különösebben magas munkanélküliség. A megye adatai általában 5,6 és 8,0 között ingadoznak, de Nagykőrös munkanélküli rátái 10 fölött mozognak, kisebb-nagyobb eltérésekkel. Ez a szám országos szinten is magasnak mondható. Magyarázható a város mezőgazdasági jellegével, vasúti vonalon való elhelyezkedésével és még sok mindennel.

Néhány adattal szeretném illusztrálni a munkanélküliség helyzetét:

1. táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség és nem szerint:

 

Iskolai végzettség

Férfi

Összesen

8 általános

21

14

35

Ált. iskola

257

260

517

Szakmunkás

347

215

562

Szakközépiskola

34

91

125

Technikum

14

14

28

gimnázium

35

58

93

főiskola

4

4

8

Összesen

712

656

1368

 

2. táblázat: Regisztrált munkanélküliek korévek szerint:

19-25 év

25-35 év

35-45 év

45-55 év

55 év fölött

Összesen

255

455

367

257

34

1368

 

A táblázat adatai világosan mutatják 27 000 lélekszámú Nagykőrös helyzetét a munkanélküliség területén.

Nagykőrös társadalmi és kulturális életéről nagyon vegyesek a vélemények. Nekem, személy szerint, aki nem vagyok született kőrösi, elég lehangoló a véleményem. Azt hiszem, a számszerű adatok is azt mutatják, hogy bizony van még mit tenni ezen a téren. Az iskolázottság területén nincsenek nagyobb elmaradások, bár még mindig vannak problémák a tanyasi gyerekek ellátásában. A régi tanyasi iskolák megszűntek, de a Petőfi iskola keretén belül nyílt egy bentlakásos iskola kimondottan a tanyasi gyerekek számára, akik hétfő reggeltől péntek délutánig az iskolában, illetve a városban tartózkodnak. Ez első látásra egy nagyon jó megoldásnak tűnik, de ha mélyen belegondolunk abba, hogy az első osztályos, kis 6-7 éves gyerekek szinte átmenet nélkül kikerülnek a családból, a szülők környezetéből, bizony már nem tűnik olyan jó megoldásnak. Egyfelől biztosítva van a tanulásuk, képzésük, másfelől meg elesnek olyan értékektől, amiket csak a család és a szülők tudnak biztosítani egy gyermeknek.

Elismert és elfogadott az a tény is, hogy nagyon sok a funkcionális analfabéta. Ezzel a jelenséggel nemcsak Nagykőrösön találkozunk. Sajnos ez egy országos probléma, aminek kialakulását sok, komplex tényező segítette elő. Számtalan feltételezés látott már napvilágot az okokat illetően. Talán a legnagyobb probléma a tanítási rendszerben és a család hozzáállásában van. Ezen probléma megoldása társadalmi, országos összefogást igényel. Megoldása túlmutat egy kisváros lehetőségein, bár ez nem azt jelenti, hogy a saját eszközeivel nem próbál meg segíteni rajta.

Az oktatás színvolanának kapcsán nem lehet figyelmen kívül hagyni egy nagyon szomorú, de egyre jobban elterjedő jelenséget, a szellemi tőke elvándorlását. Egyszerűen tény az, hogy egyre több magasan képzett szakember hagyja el a várost, vagy a jobb kereset, vagy a nagyobb lehetőség miatt. Ha lakóhelyileg nem is hagyják el Nagykőröst, a szellemi potenciáljukat máshová viszik. Ez egy nagyon nagy veszteség a városra nézve. Megakadályozni nem lehet, de el kellene gondolkodni azon, hogy mi áll a jelenség mögött, mi az, ami kiváltja és mi az, amit tenni lehetne a megoldás érdekében.

A közművelődési lehetőségek sem olyanok, mint amilyenek lehetnének. Bár az is sokat nyom a latban, hogy 10 km-es körzetben két olyan nagyobb város van, aminek kulturális életével nem versenyezhet. Kecskemét, a maga állandóan mozgó és megújúló, sokkal nagyobb lehetőségeket kínáló programjaival sok nagykőrösi embert vonz. A tárgyi lehetőségek, a város anyagi hozzáállása sem említhető egy napon. A kecskeméti Katona József Színház országosan elismert intézmény és rendezvényeivel rengeteg nézőt vonz Nagykőrösről is. Az új multiplex mozicsarnokok meg egyenesen halálos csapást mértek a helyi városi mozira.

Egyszóval, kisvárosi szemmel tekintve vannak eredmények is és vannak elmaradások is. Azt hiszem, hogy a legfőbb cél az lenne, hogy felébresszük az emberekben az igényt a kultúra iránt. És ez nemcsak pénz kérdése. Teljesen mindegy, hogy az a bizonyos ember a kultúrházba, a moziba, a könyvtárba, a múzeumba vagy egy kiállításra megy el. A cél az, hogy elmenjen, igénye legyen a szépre, és mindenre, amit kultúrának nevezünk.

4.1.2. Technológiai környezet

 

A városban több számítógépes hálózat van. Szinte minden iskolának van saját, helyi hálózata és több helyen is van Internet-hozzáférési lehetőség. A kisebb-nagyobb vállalatok majdnem mindegyike működtet helyi hálózatokat, de országos hálózatokhoz való csatlakozása csak a Bonduelle Kft.-nek és a Konzervgyár Rt.-nek van. A helyi vállalati és iskolai hálózatok nincsenek összekötve egy nagyobb rendszerbe. Ez egyelőre nem is valósítható meg, legalábbis a vállalatok szintjén, hisz  egy vállalat sem gondolkodik a megvalósításán.

A városi könyvtár része a megyei könyvtári hálózatnak. A városi könyvtári hálózati rendszer, ami az iskolai könyvtárakat és városi könyvtárat érintené, már elviekben megterveztetett. Gyakorlati nehézségek vannak még, aminek a hátterében természetesen ott állnak az anyagiak. Első feltétele lenne a hálózat kialakításának az azonos szoftver használata. A városi könyvtár már a gyakorlatban is készen áll a csatlakozáshoz, hisz helyi könyvtári hálózata (Szirén) tökéletesen működik és a munkafolyamatok is gépesítve vannak. Néhány iskolai könyvtárnak sikerült már beszerezni a Szirén hálózati könyvtári rendszert, de addig, amíg mindannyian nem rendelkeznek ezen feltétellel, nem lehet szó a városi könyvtári hálózat kialakításáról. Ez az egyelőre még csak tervekben létező hálózat nagy lehetőségeket rejt magában. Hihetetlen módon megnövelné a sokszínű és igényes tájékoztatás lehetőségét és színvonalát. Több, különböző profilú adatbázishoz való hozzáférés az összes érintett intézmény kihasználtságát növelhetné. Nem is szólva arról, hogy mennyi időt és fáradságot lehetne megspórolni úgy az olvasók, mint a könyvtárak számára.

4.1.3.  Gazdasági környezet

 

Nagykőrös gazdasági fejlődése a környező városok nagyobb irányú fejlesztése miatt viszonylag lassú. A 80-as évek közepére közepes nagyságú ipari jellegű várossá alakult. A lakosság 85,9 %-a bel, 14,1 %-a külterületen élt. Az elmúlt évtizedekben a belterületi lakosok száma növekedett. A város meghatározó iparága az élelmiszeripar és a fafeldolgozás volt, mely szervesen kapcsolódott a település mezőgazdaságához. A mezőgazdasági összes terület 22 786 ha.

Nagykőrös legnagyobb ipari üzeme a konzervgyár volt, mely a város termelési értékének közel felét adta, dolgozói létszáma is a legmagasabb volt, közel 3 000 fő. A konzervgyáron kívül mintegy 20 ipari üzem működött, többségük gyáregységenként 50-600 közötti főt foglalkoztatva. A város, jellegét tekintve, alapvetően mezőgazdasági beállítottságú, de a 70-es évekre az ipari jelleg irányába tolódott. Ezekben az években az iparban dolgozók száma majdnem a kétszeresére nőtt, míg a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma felére csökkent. Az 1980-as népszámlálás adataira hivatkozva: a városban 6 860 fő szakmunkás, 1 907 fő segédmunkás dolgozik. A szellemi foglalkozásúak száma 3 069 fő. Felsőfokú végzettséggel 881-en rendelkeztek. Ezek az adatok a 90-es évek végére lényegesen megváltoztak. A rendszerváltást követően a nagy ipari egységek, köztük az évtizedekig fennálló konzervgyár vagy privatizálódott, vagy felszámolásra került. Sok kisvállalkozás jött létre és néhány külföldi cég is megjelent a konzervgyár egyes részei és az áramszolgáltató vállalat privatizálásánál.

Jelenleg a város legnagyobb üzemei a konzervgyárból alakult Carnaud Metalbox Magyarországi Csomagolóipari Kft., a Bonduelle Nagykőrös Kft. és a Nagykőrösi Konzervgyár Rt. Ezek az átalakulások, részleges felszámolások a 90-es évek elejére robbanásszerű munkanélküliséget eredményeztek. Az akkori munkanélküliség mostanra már viszonylagosan normalizálódott, de kétségtelen az a tény, hogy a sok konzervgyári szakmunkás hirtelen munkanélkülivé válása nagyon nehéz helyzetet okozott úgy a lakosságnak, mint a városnak. Az emberek nagy többsége a konzervgyárra építette az életét és szakmaválasztásában, tanulmányaiban is ezt az irányvonalat követte. Nem kis feladat még ma sem átállni a megváltozott körülmények adta lehetőségekre. A jogutódok foglalkoztatási aránya meg sem közelíti a régi gyárét, ezért az emberek nagy többsége vagy kénytelen volt más irányba átszakosodni, vagy átállni a mezőgazdaság adta lehetőségekre. A kárpótlással nagyon sok föld került vissza jogos tulajdonosaik kezére, akik mára már szép számban foglalkoznak nagybani zöldség- és gyümölcstermesztéssel. Elmondható tehát az, hogy a város lassan visszatér természetadta adottságainak kiaknázásához és a 20-ik század közepétől kialakult kényszerű ipari és  a kereskedelmi jelleg újra visszaalakul a mezőgazdasági jelleggé.

A városban jelenleg található ipari telepek száma 16. Ezen telepek által foglalkoztatottak száma 2 226 fő, ez 1 000 lakosra 84 főt jelent. A telepek tárgyi eszközeinek bruttó összértéke 18 251 000 forint, mely összeg egy lakosra számított értéke 691 747 forint. Ezek az összegek, a hasonló létszámú településeket figyelembe véve, közepesen jóknak mondhatók.

A működő vállalkozások számát tekintve az alábbiak mondhatók el a városról. A jogi személyiségű vállalkozások száma 145, ebből gazdasági társaság 126 és szövetkezet 14. A korlátolt felelősségű társaságok száma 122. A városban 1 169 jogi személyiség nélküli vállalkozás van, ebből egyéni vállalkozás 1 048. Tehát a működő vállalkozások száma jelenleg 1 314.[7] Ezen a területen az ország különböző területein nagyon vegyes a helyzet. Általában az mondható el, hogy a nyugati határrészen elhelyezkedő és ahhoz közelebb lévő megyék hasonló kistelepülésein jóval nagyobb a vállalkozások száma. Ezzel szemben, szinte magától értetődően, fordított a helyzet a keleti határszélen és közelében elhelyezkedő megyékben és településeiken. Az ország közepéhez közel, Budapesttől 83 km-re fekvő Nagykőrös helyzete se nem jó, se nem rossz. Ezen a területen is érződik a főváros közelsége, nem igazán pozitív értelemben.

A kereseti lehetőségekről azt mondhatni el, hogy jóval elmaradnak a Pest megyei keresetektől. Össze sem lehet hasonlítani a Budapest közeli hasonló települések kereseti lehetőségeivel. A közalkalmazottak pénzügyi helyzete ugyanaz, mint az ország bármely más részében, hisz egységes bértábla alapján vannak besorolva. Az is igaz, hogy a város önkormányzata csak a táblában előírt minimálbéreket tudja biztosítani nagyon sok közalkalmazott számára, ami teljesen érthető feszültségeket okoz. Így vannak ezzel a városi könyvtár dolgozói is. Viszonylag jobb kereseti lehetőségekkel rendelkeznek a privatizált üzemek szakdolgozói, a kisebb-nagyobb vállalkozások alkalmazottjai, de ez nem lehet mérvadó, hisz az ezen a területen foglalkoztatottak száma viszonylag kicsi. A privatizált kertészetek, zöldség-és gyümölcs termesztő vállalkozások bedolgozó munkásainak bére egyenesen siralmas, nagyon sok esetben alig éri el az állam által előírt létminimumot. Az álláslehetőségek nagyon szegényesek, a munkaerő kapacitás viszont jóval túlnövi ezen lehetőségeket, ezért az emberek nagy többsége ingázik a közeli nagyobb városokba, Ceglédre vagy Kecskemétre. Nagyon gyakori az is, hogy a jobb javadalmazás érdekében az emberek vállalják az ingázás kellemetlenségeit, még akkor is, ha helyben is el tudnának helyezkedni, de jóval kevesebb pénzért.

4.1.4.  Politikai környezet

 

Nagykőrös városának politikai életéről az mondható el, hogy nem jellemzők a hirtelen politikai fordulatok, sem a viharos személycserék. Finoman fogalmazva, a politikai élet meglehetősen egyhangú és egy irányba mutat. Hosszú évek óta a város köztudata jellegzetesen és megingathatatlanul baloldali. A jelenlegi polgármester már a második választási ciklusban nyerte el a választók többségének bizalmát. Politikai hovátartozása független, de választási sikere az SZDSZ-MSZP koalíció támogatottságának is köszönhető. A jelenlegi politikai erőviszonyok, ami az önkormányzati képviselői testületet illeti, 50-50 % arányban oszlanak meg a jobb és bal oldal között. A legutóbbi választások után rövid ideig a jobboldal volt többségben, de ezen többség szakadása után kialakult a mai feles megoszlás a Független Kisgazdapárt - Fidesz Magyar Polgári Párt -  Magyar Igazság és Élet pártja képviselői és a másik oldalon levő Magyar Szocialista Párt képviselői között.A két oldal erőviszonyai között, és így meghatározó jelleggel bírva áll 3 független jelölt, melyből 1 képviselő a Fidesz Magyar Polgári Pártból lépett ki, és egy, a  Magyar Demokrata Fórum képviselője. A Magyar Demokrata Fórum frakcióvezetője, a helyi MDF elnöke egyben a Városi Költségvetési Bizottság elnöke is. Személyéről elmondható, hogy maximális kompromisszumokra képes, döntései meghatározóan pozitívak és a kultúrához való viszonya is jónak mondható. Kapcsolattartása  a könyvtári vezetőséggel emberi, barátságos és toleráns.

 

4.2.  Szektor-elemzés

 

4.2.1.  A Szabó Károly Városi Könyvtár helye az országos könyvtárügyben

 

A könyvtár helyzete az országos könyvtárügyben az utóbbi években nem nagyon változott. Bár a hálózati rendszer elvileg felszámolásra került, bizonyos formákban még mindig létezik, csak megújult állapotban. Így van ez Pest megyében is, a megyei könyvtár a mai napig valamilyen szinten irányító szerepet tölt be a sok kis vidéki könyvtár között. Módszertani problémákban segítenek tanácsadói szinten, szabályzatokat készítenek, felvállalják a minősítési rendszer kidolgozását. A megyei könyvtár érdeme az is, hogy kiépült a megyei SZIRÉN hálózat, melynek koordinátori szerepét tölti be. A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár nagyon jó kapcsolatot tart fent a könyvtárral. Ez a kapcsolat úgy szakmailag, mint emberileg minden igényt kielégít. Sokszor előfordul, hogy közös pályázatban vesznek részt, segítséget nyújt különböző akciók megszervezésében, írók közvetítésében.

4.2.2. A helyi informatikai szolgáltatások helyzete és a könyvtár informatikai fejlesztésének iránya

 

A Szabó Károly Városi Könyvtár 1994 decemberében vásárolta meg az első számítógépet, s ez volt az első lépés, mellyel megkezdődött a könyvtár modernizálása. 1993 decemberében még hagyományos munka folyt, hagyományosan történt a katalógusok építése, a kölcsönzés. A tájékoztatás könyvekből és folyóiratokból történt, így próbáltak megfelelni a könyvtárosok az olvasói kérdéseknek. Évtizedek lassú fejlődése után, a számítástechnika rohamos, szinte robbanásszerű  fejlődése megkövetelte és megköveteli a modern feldolgozás, tájékoztatás és a többi munkafolyamat gépesítését. A könyvtárban megmaradtak a hagyományos dokumentumok, de megjelentek az újak is és egyre nagyobb számban szorítanak maguknak helyet.

1994 óta a számítógépesítés szinte állandó központi témája a könyvtár vezetésének. A jelenlegi igazgatónő, aki 1993 decemberétől igazgatja az intézményt, egyik fő céljának tűzte ki a könyvtár gépesítését. Mivel az önkormányzat által biztosított pénzkeret nem tett lehetővé ilyen irányú befektetéseket, ezért állandóan figyelemmel kísérve a különböző pályázati lehetőségeket, megpróbált anyagi kereteket keresni e célra. Fáradozásai és próbálkozásai nem voltak eredménytelenek. Különböző forrásokból, melyek közül megemlíteném a Soros Alapítványt, a Magyar Közművelődési Minisztériumot és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, sikerült bővíteni a könyvtár számítógép parkját. 1998-ra az intézménynek már 4 számítógépe volt. Két gépen szinte azonnal elkezdték építeni a helyi állomány adatbázisát, egy gépet a helytörténeti adatbázisnak tartottak fenn, a megmaradt gépen pedig az önkormányzati rendeletek adatbázisa mellett az adminisztráció készült.

Így már nem volt szükség bibliográfiai leírásokat készíteni, hisz 1998 végére a saját adatbázis már az állomány 50 %-át tartalmazta.

Mára a kezdeti helyzet gyökeresen átalakult. Megtörtént a helyi számítógépes hálózat teljes kiépítése, üzembehelyezése. Hosszas gondolkodás után, Pest megye könyvtárainak közös döntése alapján a városi könyvtár a Szirén könyvtári rendszer alkalmazása mellett döntött. Befejeződött az állomány gépre vitele, elkezdődött a számítógépes kölcsönzés és minden könyvtári munkafolyamat a számítógépeken történik. Sikerült még két géppel kiegészíteni a parkot.

1998-ban a könyvtár nagy telekommunikációs pályázatot nyújtott be a Soros Alapítvány fele. A pályázat sikeres volt, melynek eredményeképpen 5 számítógépet, Internet-csatlakozást és két éves előfizetés finanszírozását nyerte. Így lehetőség adódott egy önálló Internet-szoba kialakításához, melyhez helyiséget is kapott az önkormányzattól.[8] Az érdeklődés minden elképzelést felülmúlt, az Internet-szoba kihasználtsága  maximális, a gépek szinte megállás nélkül dolgoznak.

A jövő elképzelésében ezen szolgáltatás maradéktalanul megmarad. Bár 2001 januárjától a könyvtár kénytelen lesz térítéses rendszerben kezelni az Internet használatát, bízik abban, hogy az érdeklődés töretlen marad. Elképzelések vannak a belső terek átalakítására, így ezen szolgáltatás is valamilyen módon átrendeződik, de ez nem hat ki a hozzáférés korlátozására. Sőt, nagyobb és tágasabb, esztétikusabb környezetben tudnának a felhasználók kalandozni a nagy világhálón.

A jövőbeli tervek középpontjában áll a városi hálózat kiépítése, mint már arról szóltam. A városi könyvtárnak, mint rendszergazdának lenne a feladata összefogni a rendszert. Ezen feladat elvégzéséhez szükség lenne néhány nagyobb kapacitású géphez, vagy a jelenlegi gépek nagymérvű felújításához. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy  jelenleg nem áll gép az olvasók rendelkezésére, a katalógus használatát illetően. Erre viszont lenne igény. A régi, hagyományos katalógust a pincébe helyezték, mert az utolsó másfél év anyagát már nem tartalmazta, így a tájékoztatás teljes mértékben a könyvtárosok feladata, megfosztva ezáltal az olvasókat az önálló keresés lehetőségétől. Mivel a költségvetési keret összege még mindig, évek óta minimális növekvő tendenciát mutat, sőt, az inflációt tekintetbe véve, reál értékben kevesebb, ezt a problémát is pályázatokon keresztül kell megoldani. Minimálisan két olvasói gépre lenne szükség és akkor csak nagyon szerényen gondolkozunk. Az igazi megoldást legalább 4 gép jelentené.

 

Változtatásokra is szükség lenne a könyvtári szoftvert illetően. Nagy hátrány az, hogy a jelenlegi Szirén rendszer nem tudja megoldani a statisztikát, és ez azt eredményezi, hogy a számítógépes kölcsönzés mellett párhuzamosan kell vezetni egy másik nyilvántartást. Ez a megoldás hosszú távon fárasztó, költséges és nem teljesen megbízható. A szoftver fejlesztőivel, akik között könyvtáros szakemberek is megtalálhatók, nagyon jó a könyvtár kapcsolata. Nyitottan állnak a problémák kezeléséhez, és a negatív kritikát sem veszik személyes támadásnak. Reménykedünk benne, hogy ezen probléma is minél hamarabb megoldódik.

Egyszóval a jövő elképzeléseiben egy olyan könyvtár áll, amely korszerű szolgáltatásaival megfelel a helyi igényeknek és ki tudja elégíteni a legkülönbözőbb kérdéseket. A gépesítés, az új információhordozók, a korszerű információs hálózatok új távlatokat nyitnak a könyvtárak előtt.

De egy dolgot továbbra is a legfontosabbnak kell tartani: a könyvtár, a könyvtáros, az információhordozó - legyen az nyomtatott, vagy gépi -, a technikai eszközpark, minden az olvasóért van. Az olvasót szolgálja, tudását gyarapítja, szórakozását biztosítja.

 

4.3.  A fenntartó önálló vizsgálata

 

A Szabó Károly Városi Könyvtár fenntartója Nagykőrös önkormányzata. A város költségvetése biztosítja a működéshez, helyesebben a vegetáláshoz szükséges pénzügyi keretet. A teljes költségvetésben a könyvtár önálló költségvetése egy kis alsorként jellemezhető. Régebben a Városi Művelődési Osztály vezetője szabályos időközönként jelentést kért a könyvtár működéséről, pénzügyi helyzetéről, és jogot is formált a beavatkozásra. Jelenleg ez nem így működik. A Városi Művelődési Iroda koordinálja a város intézményeinek munkáját, ellátja központi feladatait, de mélyrehatóan nem foglalkozik a könyvtárral. Ezen helyzetnek vannak előnyei és hátrányai is. Az iroda biztosítja az intézmény részleges autonómiáját, így a könyvtár  vezetője saját belátása szerint gazdálkodhat. A Pénzügyi Költségvetési Iroda osztja szét a pénzeket, az előzőleg jóváhagyott tervek szerint, átutalja az Intézményellátó Gondnokságnak, ahonnan a könyvtár megkapja a neki szánt keretet. Ezeknek fényében azt hiszem, világosan látható, hogy mindennapos munkakapcsolat nincs a két intézmény között, kapcsolattartásuk szinte kizárólag a pénzügyi alapokra épül. A könyvtár vezetője ciklusonként beszámolót küld a kérdéses időszakról, ilyenkor egy kicsit nagyobb az érdeklődés a könyvtár munkája iránt. A munkaügyi problémákat a könyvtár vezetője a polgármester és a városi jegyző segítségével oldja meg.

Ez a korántsem rózsás helyzet, legalábbis ami az anyagiakat illeti, nagyon sokáig, nevezetesen 13 évig nem fog változni. Ugyanis a város belefogott  egy kórház építésébe, és ezért hatalmas kölcsönt vett fel az államtól. Erején felül vállalta ezt a beruházást, még mindig viták forognak a kórház létjogosultsága körül, hisz 10 km távolságban egy városi, egy megyei kórház és egy Honvéd Kórház van, jó felszereltséggel és elfogadható kapacitással. Így a város költségvetésének nincsenek szabad forrásai, évi 100 millió forint a kölcsönök visszafizetését fedezi 2013-ig. A város ezen döntésének nagyon sok kis és nagyobb intézmény, vállalkozás látta és látja kárát. Ezt a nagy összeget differenciáltan el lehetne költeni, de erre nincs lehetőség, így igazából, ennek a kényszerhelyzetnek köszönhetően nem tud kiderülni, hogy a város költségvetésében mi hangsúlyos.

 

4.4.  A könyvtár belső környezetének vizsgálata

 

4.4.1.  A múlt, a hagyományok ismerete, a közelmúlt éveinek tevékenysége

 

A nagykőrösi Szabó Károly Könyvtár a kezdetektől fogva közművelődési könyvtár. Történeti fejlődése során soha nem tért el ettől a funkciójától. 1928-ban népkönyvtárként indult, állománya az akkori lehetőségekhez mérten elég széleskörű volt. Tartalmazott tudománytörténeti, általános és helytörténeti, közigazgatás-tudományi műveket és természetesen szépirodalmat. A város az olvasóközönség népkönyvtári használatát 1949 szepetemberétől csak minimális feltételekkel biztosította.

A könyvtár történetével  már részletesen foglalkoztam a bevezetőben. Itt azt szeretném szemléltetni, hogy az évek során hogy alakult a könyvtár dokumentumainak, olvasóinak és kölcsönzéseinek száma.

 

 

 

1. táblázat:kötetszám, olvasók és kölcsönzések számainak alakulása 1949-től 1999-ig:

 

Év

Kötetszám

Olvasók

Kölcsönzések

1949

630

95

125

1950

1500

350

6000

1965

26264

3294

84801

1969

29017

3314

91580

1980

67488

3514

83249

1985

83689

4949

89056

1990

78978

3696

63601

1996

70436

3290

66388

1999

74144

3796

69007

 

 

Megjegyzés: a 80-as és 90-es évektől lassú csökkenés tapasztalható. A könyvállomány számbeli csökkenése a rendszerváltás utáni selejtezéseknek is köszönhető. A kevesebb beiratkozott olvasó és lényegesen kevesebb kölcsönzési szám azzal magyarázható, hogy 1985 és 1995 között a város lakossága 1 000 fővel csökkent. Nagy az elöregedés, az aktív életkorúak aránya egyre kevesebb. A demográfiai hullámvölgy először csak a gyermekkönyvtárban éreztette negatív hatását, de a 90-es évek elejére már a felnőttrészlegben is elsősorban a fiatalok aránya romlott. 1993-ra a Tanítóképző Főiskola könyvtára is szépen fejlődött, ekkor már 15 000 kötettel rendelkeztek, így a hallgatóknak nem kellett már minden szakirodalomért a Szabó Károly Városi Könyvtárba jönniük.

2. táblázat: az egy lakosra, illetve olvasóra jutó könyv, kölcsönzött könyv százalékos arányainak bemutatása 1985 és 1996 között:

 

 

Megnevezés

Mérték-

Egység

Év

 

 

1985       1990       1996       1999

A lakosság olvasói

%

13,5         12,3       12,5         13,7

Egy lakosra jutó könyv

db.

2,9           2,8         2,6           2,7

Egy olvasóra jutó kölcsönzött könyv

db.

21,4          22,7       21,4        18,17

Egy lakosra jutó kölcsönzött kötet

db.

2,3           2,2         2,5          2,1

 

            Jelenleg a Városi Könyvtár Nagykőrös város 27 000 polgára számára biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Általános gyűjtőkörű, közművelődési könyvtár, ezért könyvtári állományát úgy kell gyarapítania, szolgáltatásait úgy kell kialakítania, hogy megfeleljen a széleskörű igényeknek. Itt ismerkednek meg a kis óvodások a mesekönyvekkel, itt búvárkodnak olvasnivalót keresve a kisiskolások, választ keresnek tanulmányaik során felmerült kérdéseikre a közép- és főiskolás diákok. Könyvért jön a továbbképzésre járó dolgozó, a szabadidejében kertészkedő, barkácsoló és itt találnak szép, szórakoztató olvasmányra a nyugdíjasok. A munkanélküliek közül is néhányan felkeresik az intézményt, hogy hasznos elfoglaltságot keressenek a kényszerű semmittevés hónapjai, évei alatt. Sok a szenvedélyes újság- és folyóiratolvasó ember, aki itt jut hozzá kedvenc lapjaihoz, hisz az újságos standokon már nagy a drágaság. Keresnek könyvet, hanglemezt, újságokat, folyóiratokat, s újabban CD-ROM-okat, számítógépes adatbázisokat. 1998 óta, Soros pályázati pénznek köszönhetően ingyenes Internet-használatot biztosít a könyvtár beiratkozott olvasói számára. Ezen szolgáltatása rendkívül kedvelt és maximálisan kihasznált. Különösen a fiatalok, középiskolás diákok és a 30-as korosztály használja ki ezt a lehetőséget.

A könyvtár alapfeladata a rendszeres könyvtári szolgáltatások biztosítása. A naponta végzett kölcsönzés, tájékoztatás azonban önmagában nem elég, ha azt akarjuk, hogy figyeljenek a könyvtárra, akkor rendezvényeket kell tartani. Ez a leghatékonyabb módja az olvasói tábor bővítésének. A rendezvények segítenek abban, hogy a könyvtár, mint tájékoztató, szolgáltató, szórakoztató intézmény beépüljön az emberek tudatába. A rangos rendezvények már évtizedek óta szerves egészei a könyvtár tevékenységének. A meghívott vendégek kiválasztásánál mindig az volt az elsődleges szempont, hogy a különféle érdeklődési körű emberek találjanak kedvükre valót az előadások között. Évente általában 6-7 előadásra kerül sor. Néhány példával és névvel  ecsetelném a rendezvények rangosságát és színességét. Az elmúlt években vendége volt a könyvtárnak Zalán Tibor, Schirilla György, Dinnyés József, Veres András irodalomtörténész, Faludy György, Papp Tibor - Párizsban élő költő -, Kányádi Sándor, dr. Ladányi Lajos szülész - nőgyógyász, Baranyi Ferenc, dr. Ozsváth Mária szemorvos, akupuntőr és iriszdiagnoszta, Dávid István orgonaművész, Ferdinandy György, Lászlóffy Aladár erdélyi író, Alföldi Jenő irodalomtörténész, Illyés Kinga színművésznő, Grétsy László nyelvész, Szörényi Levente és még sokan mások.

A rendezvények sora önmagáért beszél, valóban változatos, színvonalas és nem hiányoznak belőle az igazán nagy nevek sem. Látogatottságuk változó volt. Húsz- huszönötnél kevesebb látogató soha nem volt, de gyakran előfordult, hogy száz ember szorongott az átalakított kölcsönzői térben.

A gyermekkönyvtár tevékenységéről is ugyanez elmondható. Az író- olvasó találkozóktól kezdve a papírhajtogató versenyen át a különböző rajzpályázatokig minden megtalálható. A gyermekrészleg vezetője igen jó kapcsolatot tart az iskolákkal, óvodákkal, igyekszik minél többször csoportosan elcsalogatni a gyerekeket, hogy azután már egyedül is bátrabban látogassanak el a könyvtárba. Sok tanórát tartottak a tanárok és a könyvtáros is, a könyvtár gazdag gyűjteményére támaszkodva. Az elmúlt évben sajnos csökkent a tanárok aktivitása, ritkábban iktatják be az osztályok programjai közé a könyvtárlátogatást. Ennek ellenére a gyermekrészleg szép forgalommal büszkélkedhet. Nagy népszerűségnek örvendenek az évente megrendezésre kerülő olvasótáborok, versengenek a gyerekek a jelentkezéseknél.[9]

A könyvtáros munkáját az teszi széppé, hogy rendkívül változatos, új és új feladatokat kell megoldani, izgalmas kihívásoknak  megfelelni. Nemes és szép szolgálat az emberek kulturális  igényeinek kielégítése.

4.4.2.  A könyvtár pénzügyi helyzete

 

A városi könyvtár fenntartója Nagykőrös Város Önkormányzata, ezért költségvetése a város költségvetésének függvénye. Mégis elmondható, hogy részben önálló intézmény, mert a könyvtár minden évben az önkormányzattól kapja a működéséhez és fenntartásához szükséges pénzkeretet, aminek elosztásáról az intézmény igazgatója gondoskodik. Ezen összeg, jelenleg nevezetesen évi 16 millió forint elég kell legyen a bérek kifizetésére, a rezsi fedezésére és egyéb felmerülő költségekre. A fennmaradó összeg, az ún. dologi keret marad a könyvtári fejlesztésekre, beruházásokra. A számlák bonyolítását, a könyvelést és az ezzel járó munkákat a városi Intézményellátó Gondnokság végzi. Azt hiszem, hogy az világosan látható, hogy ezen pénzkeretből nagyon nehezen és szűkösen lehet gazdálkodni, ezért szükség van különböző pályázatokon keresztül további összegeket keresni.


 

A továbbiakban szeretném összegszerűen bemutatni, hogy a könyvtár az elmúlt évek során milyen költségvetésben biztosított keretek között gazdálkodott:

Év

Bér, bérjellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Összesen

1994

 4 322 000.-Ft

1 942 000.-Ft

4 275 000.-Ft

  216 000.-Ft

10 755 000.-

1995

 5 072 000.-Ft

2 089 000.-Ft

4 514 000.-Ft

  126 000.-Ft

11 801 000.-

1996

 4 958 000.-Ft

2 003 000.-Ft

2 987 000.-Ft

  485 000.-Ft

10 433 000.-

1997

 5 765 000.-Ft

2 612 000.-Ft

4 303 000.-Ft

  986 000.-Ft

13 666 000.-

1998

 6 765 000.-Ft

3 287 000.-Ft

3 674 000.-Ft

  700 000.-Ft

14 426 000.-

1999

 5 529 000.-Ft

5 224 700.-Ft

6 033  000.- Ft

2 066 000.-Ft

18 852 000.-

 

 

Megjegyzés: a költségvetési adatok a pályázati bevételeket is tartalmazzák. Az 1999-es év bevételeinek nagyobb emelkedése a sikeres pályázatoknak köszönhető. Az elmúlt évben összesen 3 800 000 Ft-ot sikerült a támogatásokból nyerni.

A táblázatból is látszik, hogy a rendelkezésre álló összegek nagyobbik hányadát a bérek teszik ki, a dologi kiadások fedezetére szolgáló pénz nagy részét az energiaszámlák kifizetésére kellett fordítani, gazdálkodásról a szó eredeti értelmében szó sem lehetett, hiszen a ‘’gazdálkodás’’ csak abban nyilvánult meg, hogy az üzemeltetést biztosító bér- és dologi költségek, a szűkös könyvbeszerzési keret felhasználása után maradt néhány ezer forintot hogyan költse el, mindig rangsorolni  kellett a legkisebb kiadásokat is. Segítséget a pályázati pénzek jelentettek, ezeknek köszönhető, hogy felhalmozásra is jutott. Ezen felhalmozásból a könyvtár eszközparkja a nehéz években is komoly fejlődésnek indult.


Pályázatok útján nyert összegek:

 

Év

Pályázat

Összeg

Felhasználás

1994

Szerencsejáték Rt

Művelődési Tan.

71 000.-

30 000.-

20 000.-

Olvasótábor

Könyvbarát Klub

Életmód Klub

1995

Szerencsejáték Rt.

Művelődési Tan.

60 000.-

30 000.-

Olvasótábor

Életmód Klub

1996

Megyei Művelődési Iroda

Soros Alapítvány

56 250.-

300 000.-

200 000.-

Olvasótábor

Könyvvásárlás

Számítógépesítés

1997

Soros Alapítvány

 

MKM ajándék

200 000.-

500 000.-

250 000.-

Könyvvásárlás

Filmtár

Számítógépesítés

1998

Soros Alapítvány

Nemzeti Kulturális Alap

 

 

 

Nemzeti Kulturális Minisztérium

1 250 000.-

250 000.-

700 000.-

30 000.-

400 000.-

150 000.-

463 000.-

5 db. számítógép

Mikrofilmleolvasó

Telekommunikáció

Biztonsági berendezés

Berendezés(gyermek)

Gyermekkönyvek

Érdekeltségnövelés

1999

Soros Alapítvány

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alap

  680 000.-

  200 000.-

  700 000.-

  570 000.-

1 400 000.-

   250 000.-

Bér

Bér

Számítógépesítés

Érdekeltségnövelés

Bútor

Mikrofilmleolvasó

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ezen kívül 1998-ban a Soros Alapítványtól a könyvtár nyert egy bérelt telefonvonalat, melynek költségeit és a telefonhasználatot 2 évig az alapítvány fizeti. Ennek összege éves szinten kb. 1 200 000.- Ft. Az 5 db. számítógép 2001.01.01.-től kerül a könyvtár tulajdonába.

4.4.3.  Versenyhelyzet

 

A városi könyvtár  a versenyhelyzetet tekintve nincs irigylésre méltó helyzetben. Nagykőrösön jelenleg három középiskolai és öt általános iskolai könyvtár áll az olvasók rendelkezésére. A lakosság 27 000-es számát tekintve ez egy elég szép szám. Az iskolai könyvtárak állománya és szolgáltatásai elég vegyesek, de az mindegyikről elmondható, hogy a helyi tanulói és pedagógusi igényeket általában kielégítik. Ezzel is magyarázható, hogy a város lakosságának ezen rétege nem, vagy nagyon ritkán fordul elő a városi könyvtárban. Elmondható ugyanez a gyakorló pedagógusokról is, akik nemcsak szakirodalmat, de szépirodalmat is csak nagyon ritkán kölcsönöznek.

A főiskolai könyvtár állománya az utóbbi években nagyon szépen gyarapodott. Kiemelten foglalkoznak az egyházi irodalom gyűjtésével, mivel a főiskola profilja meghatározóan egyházi jellegű. Így nem is csoda, ha a hallgatók közül csak nagyon kevesen fordulnak a városi könyvtárhoz. Elvétve és ritkán, rövidebb-hosszabb ideig vannak hallgatók, akik előnyben részesítik a városi könyvtár szolgáltatásait, de ez nem jellemző és erre nem lehet építeni.

Meg kell említeni a volt konzervgyár szakszervezeti könyvtárát is. Azt a könyvtárat - nyolc évvel a rendszerváltás után - egy privatizált üzem működtette és fejlesztette egészen 1999-ig. Állománya egy 20 000 kötetes általános gyűjtőkörű közművelődési, és egy 10 000 kötetes műszaki szakkönyvtárból áll. A gyár dolgozói, valamint a nyugdíjasok rendszeresen látogatták, heti öt napot tartott nyitva és 1 500 olvasója volt. 1999-ben a gyár működtetője úgy döntött, hogy nem áldoz a könyvtár további fejlesztésére és működtetésére. Ezért a városi könyvtár az egész általános gyűjtőkörű közművelődési állományt átvette. Az állomány jelenleg a raktárban van elhelyezve, és feldolgozásra vár. Gondot jelent az elhelyezése is. A jelenlegi helyhiány miatt lehetetlen ezt a nagyon nagy állományt megfelelő módon elhelyezni. De reményeink szerint ezen év nyarán a könyvtár újabb helyiségekkel fog bővülni és ezzel megoldható az állomány szakszerű elhelyezése. A tervekben szereplő területnövelés igazából nem oldja meg az akut helyproblémákat, hisz egy ekkora állomány elhelyezése a jelenlegi helyzet megismétléséhez vezet. Ezért, a jövőbeni tervekben ott szerepel a könyvtár alapterületének 500 m2-re való növelése, ami magába foglalná a területi és tartalmi bővülést. Minőségi ugrást, gazdagodást jelentene, hisz így valóban teljesülne azon terv, hogy kialakulhassanak azok a helyiségek, amelyek bővítenék a könyvtár szolgáltatásait és a szolgáltatások minőségét.  Nem kis feladatot és munkát ad a könyvtár dolgozóinak e nagy méretű állomány feldolgozása és számítógépes nyilvántartása, de új lehetőségeket és távlatokat rejt magában. Ezen elképzeléseket és terveket a stratégiai terv is megfogalmazza.  Az állomány műszaki részét, 10 000 kötetet a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola vette át. Így a volt konzervgyár és a belőle alakult ipari szervezetek, technikai és műszaki kérdéseikkel ezen szakközépiskolához fordulnak.

A versenytársak helyzete, némely területen elsőbbségi helyzetük nem vezetett és nem vezet rosszindulatú rivalizáláshoz. Összességében elmondható, hogy a városi könyvtárral jó a kapcsolatuk, az iskolai könyvtárosok sokszok fordulnak szakmai és egyéb gondjaikkal a ‘’nagyobb testvérhez’’. Hosszú távon a gyümölcsöző kapcsolat csak úgy képzelhető el, ha erőiket, lehetőségeiket összegyűjtve, mintegy városi hálózatba tömörülve tárnák szolgáltatásaikat a használók elé. Stratégiai tervemben ezen lehetőséggel is részletesen foglalkozom.

A versenyhelyzetet tekintve nem szabad figyelmen kívül hagyni a közelben levő nagy könyvtárakat sem. Említést érdemel a Cegléd Városi Könyvtár, amely nagyságrendileg körülbelül kétszer akkora, mint a Szabó Károly Könyvtár. Ebből adódóan lehetőségei, szolgáltatásai is más kategóriájúak.

A másik, közelben levő könyvtár a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár, amely jelenleg nemcsak a térség, hanem az ország egyik legmodernebb, legkorszerűbb könyvtára és információs intézménye. Természetesen nem lehet szó versengésről, hiszen minden téren más kategóriát képvisel a két könyvtár. A kapcsolattartás jónak mondható, mindkét fél igyekszik a másik kéréseit teljesíteni. Azokkal az olvasói kérésekkel, amelyeket nem tud megoldani helyben a könyvtár, rendszeresen fordul a Katona József Megyei  Könyvtárhoz.

A Cegléd Városi Könyvtár, a kecskeméti Katona József Könyvtár és a nagykőrösi Szabó Károly Könyvtár statisztikai összehasonlítása:

 

 

 

Helyben levő állomány

Beiratkozott olvasó

Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött könyvtári egység

1000 lakosra jutó könyvtári egység

Nagykőrös

73 000

3 179

20,7

2 768

Cegléd

182 000

6 327

32,8

5 042

Kecskemét

472 000

22 766

13,9

4 485

[10]

 

Azt hiszem, a táblázat adatai önmagukért beszélnek, nem igényelnek különösebb magyarázatot.


 

4.4.4.  A munkatársak helyzete

 

A könyvtár munkáját a következő munkakörök szerint végzi:

·      vezetői feladatkör,

·      olvasószolgálati és tájékoztatási feladatkör,

·      állománygyarapító, feldolgozó, feltáró feladatkör.

Az olvasószolgálat feladata igen széleskörű, ide tartozik Nagykőrös város felnőtt és gyermeklakosságának könyvtári ellátása, a fiatalok olvasóvá nevelése, az olvasói igények felkeltése és kielégítése. Ezeken kívül ebben a feladatkörben tevékenykedők feladata:

·      tanácsadó, ajánló és tájékoztató szolgálatot biztosít,

·      audio-vizuális részleget működtet,

·      irodalmi, művészeti, tudományos népszerűsítő tevékenységet folytat,

·      előadásokat, bemutató foglalkozásokat, vetélkedőket, pályázatokat szervez,

·      a gyűjtőkörből hiányzó könyveket könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja az olvasók számára,

·      könyvbemutatókat, kiállításokat, irodalomjegyzéket készít,

·      az állományt helybenolvasás és kölcsönzés formájában bocsátja az olvasók rendelkezésére,

·      vizsgálatokat végez a jelentkező olvasói igények feltárására,

·      közreműködik az állománygyarapításban,

·      gondozza a raktári katalógust és raktári rendet biztosít.

Természetesen a különböző feladatkörben dolgozók munkája nem választható el egymástól és nemcsak saját munkakörükben tevékenykednek, hanem az éppen segítséget kívánó feladatokat is ellátják.

1983 óta tizenegy főfoglalkozású dolgozója van a könyvtárnak, melynek szakképzettségi aránya 66 %-os.

1993. december 1-én a könyvtárnak 12 dolgozója volt. Az eredeti 12-es létszám a kívülről történő pályázás miatt ideiglenesen egy fővel megnövekedett. 1994. márciusában újra 11 volt a létszám és ez a mai napig is így van. Az elmúlt években 2 kolleganő folyamatosan GYED-en illetve GYES-en volt, a zavartalan szolgáltatások biztosítása érdekében helyüket szakképzetlen munkaerőkkel töltötték be. A munkaerőmozgás nem mondható magasnak, bár jelenleg ezen állítás megvétózható, mivel 1999-ben 3 állandó és szakképzett munkatársát vesztette el a könyvtár, amit a mai napig sem tudott helyrehozni.

 

A szakképzettség vizsgálata 1994 és 1999 között:

 

Év

Felsőfokú

Középfokú

Szakképzetlen

Összesen

1994

6

3

3

12

1995

5

3

3

11

1996

4

4

3

11

1997-1998

5

3

3

11

1999

6

3

2

11

 

 

1999-ben az súlyosbította a helyzetet, hogy egy régi, kedves, jól képzett kolléga, aki a József Attila Tudományegyetem könyvtári informatika szakán másoddiplomát szerzett, más álláslehetőség miatt elhagyta a könyvtárat. Az ő helyére még nem sikerült megfelelően képzett és felkészült munkaerőt találni. Nagy veszteség volt az is, hogy egy főiskolás hallgató is elhagyta a munkahelyét, aki addig középfokú végzettségű munkatársként dolgozott. Jelenleg is vannak kollegák, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola könyvtár szakán és az ELTE Tanárképző Főiskola könyvtár szakán. Tanulmányaikat 2000-ben, illetve 2001-ben fejezik be. 1999 utolsó negyedévében, az előbb felsorolt problémák miatt a könyvtár időlegesen 3 aktív munkaerőt  nélkülözött, ami nagyon megnehezítette a munkát.

Megjegyzendő az is, hogy a szakszerű munkát és a hozzáértést nem mindig csak a szakképesítés adja. Jó könyvtárosnak lenni nem csak azt jelenti, hogy az ember hány diplomával rendelkezik és hány tanfolyam anyagát hallgatta végig. Ezt a szakmát szeretni kell, mélységeiben át kell érezni az emberekkel való foglalkozás fontosságát és a kultúrához való közeliség szépségét. A városi könyvtár dolgozóiról megállapítható, hogy nemcsak statisztikailag képzettek, hanem a szó igazi értelmében megfelelő a szaktudásuk és a szakmához való hozzáállásuk.

Összességében elmondható, hogy a könyvtár vezetése törekszik arra, hogy a lehetőségekhez mérten biztosítsa a továbbtanulást és egyik fő feladatának tekinti a minél magasabb szakképzettséget.

A dolgozók az országos költségvetési rendeletben meghatározott közalkalmazotti bértáblázat alapján vannak besorolva, a fenntartó csak az adott kategória minimumát tudja biztosítani a könyvtárosok számára, ezért a teljesítmények alapján szükséges differenciálásra nincs lehetőség. Természetesen ez nemcsak helyi, hanem országos probléma. A pedagógusoknál bevezetett minőségi pótlékkal javul a helyzet, és ez azt eredményezi, hogy a kulturális szféra többi dolgozójának bére végérvényesen lemarad a pedagógusbérek mögött. Ennek következménye pedig az lesz, hogy egyre jobban fog növekedni a pályaelhagyás, és ezzel a problémával a városi könyvtár és az önkormányzat vezetőinek is szembesülniük kell.

4.4.5.  A könyvtár tárgyi feltételei

 

Épületek:

A Szabó Károly Városi Könyvtár két épületben működik, a felnőttrészleg 236 m2, a gyermekrészleg pedig 120 m2 alapterületű. A gyermekrészleg épületében van még egy 120 m2-es raktárhelység. Mindkét részleget és a raktárt is a nagyfokú zsúfoltság jellemzi. Az elmúlt években szakaszosan történt meg a felújítás, ami külső festést, tetőszerkezetjavítást, belső festést és mázolást foglalt magába. Így bár az alapterület nem nőtt, de tiszta, esztétikusabb, praktikusabban átrendezett környezet várta az olvasókat.

A fenntartó ígérete szerint a felnőttrészleg bővülhet majd az udvarban megürült 110 m2 alapterületű lakással, amit a tervek szerint a könyvtárhoz kapcsolnak. Ez jelentősen megnövelhetné a kölcsönzői teret, nagyobb lenne az olvasóterem. Ezt az olvasótermet úgy kellene berendezni, hogy végre legyen a könyvtárnak egy olyan helyisége, ahol a rendezvényeken 70-80 vendéget kényelmesen le lehessen ültetni. Kialakításra kerülne egy olyan helyismereti szoba is, ahol a könyvtári állomány legértékesebb része nyerne elhelyezést, s ahol a helyismereti anyagban kutatók dolgozhatnának. És végre megoldódna a konzervgyártól  ‘’örökölt’’ anyag szabadpolcra helyezése is. Nem szólva arról, hogy sokkal szellősebb, kényelmesebb lenne a könyvtár és esztétikailag is felülmúlná a jelenlegi helyzetet. Ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az emberek egyre kényelmesebb és szebben berendezett lakásokból jönnek el a könyvtárba és meghatározó lehet az esztétikai benyomás.

Sajnos ezen terv még mindig csak papiron létezik. Ígéretek voltak és vannak is, de a pénzhiányra való hivatkozással a fenntaró még mindig csak az elméleti megvalósításnál tart. A könyvtár vezetője már megszerezte az építési engedélyt és az építési terv is elfogadásra került. Gyakorlatilag már csak a pénz hiányzik a megvalósításhoz. Stratégiai tervem ezen probléma megoldásával is foglalkozik majd.

Berendezés:

Az elmúlt években sajnos egyáltalán nem jutott pénz a berendezés felújítására, mindkét könyvtárban lepusztult, a 70-es években vásárolt agyonhasznált bútorok voltak. Új bútorok vásárlására sajnos soha nem volt lehetőség, mindig fontosabb volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, a számítógéppark bővítése. De 1999-ben egy sikeres pályázat útján sikerült megoldani ezen problémát. Új bútorokkal cserélték le a régieket, mintegy átvarázsolva a könyvtár belső terét. Egységes és harmónikus környezetet sikerült kialakítani. Nem így a polcrendszerek. Jelenleg mindkét részleg pocrendszere elavult, a felnőttrészlegben és a raktárban a plafonig érő polcok roskadoznak a rengeteg könyvtől. A raktározás állandó létrázással nehéz és balesetveszélyes munka. 1995-ben a felnőttrészleg átrendezésre került, azóta a kölcsönző nem raktárszerű, mint azelőtt volt. Az olvasótermi polcrendszert kényszerűségből állandóan bővíteni kellett, legutóbb már az olvasói asztalok számát kellett csökkenteni, hogy a könyvek elférjenek. Növeli a zsúfoltságot az is, hogy nincsenek irodák, így valamennyi dolgozó munkaasztala az olvasói térben van elhelyezve, ezzel is csökkentve az olvasók számára biztosított helyet.

Könyvtári dokumentumok:

A könyvtár vezetője a dokumentumok gyarapítását mindennél fontosabbnak tartotta és tartja, ezek közül is a könyvbeszerzést. Hite szerint nem múlt el és soha nem is fog elmúlni a ‘’Gutenberg-galaxis’’. Ezen állításában és hitében én is állást foglalok mellette. Az emberiség alapvető érdeke, hogy a könyv, mint tanulási, művelődési és szórakoztatási eszköz megmaradjon, a számítógép soha nem kárpótolhat az olvasás hangulatáért, gyönyörűségéért.


 

A Szabó Károly Városi Könyvtár jelenleg 78 480 dokumentumegységgel rendelkezik, melynek eloszlása a következő:

 
 

 


·      könyv:                                      74 144

·      időszaki kiadvány:                  976

·      hangzó dokumentum:                       2 287

·      elektronikus dokumentum:  161

·      egyéb:                                      912

 

 

 

 
Az állomány tartalmi megoszlása a következő:                    

·      általános művek:                    2 618

·      társadalomtudomány:                       14 663

·      nyelv- és irodalomtudomány:           5 976

·      természettudomány:              6 549

·      alkalmazott tudomány:                     5 541

·      művészetek:                            7 610

·      szépirodalom:                         18 946

·      ifjúsági irodalom:                    12 241

Összesen:                                74 144

 

 

 

Természetesen nemcsak a költségvetési keret, hanem a pályázatokon nyert jelentős összegek is sokat segítettek abban, hogy a könyvtár gyűjteménye ilyen fokú gyarapodást ért el és valóban megfelel az olvasók által támasztott igényeknek.

A jobb anyagi körülmények között levő könyvtárak már az 1980-as években megkezdték a videokazetták vásárlását. Ezt a városi könyvtár csak a könyvvásárlásra jutó összeg megrövidítésével tudta volna megtenni, s mivel soha nem kívánta átvenni a videotékák szerepét, versenyezni velük pedig végképp nem állt szándékában, így csupán a gyerekek számára vásárolt meséket, s mindkét részleg olvasói számára természetfilmeket.

A CD hanglemezgyűjtemény kialakítása néhány éve kezdődött meg. Ezen a területen más a helyzet, mert a bakelitlemez gyűjtemény rendkívül gazdag és szinte minden igényt kielégít. A lejátszásra szükséges eszközök is megvannak. Ezért CD-n egyelőre pénzhiány miatt csak azokat a kiadványokat vásárolja meg, ami az eredeti gyűjteményből hiányzik és ami újdonságnak számít.

Nagy eredménynek számít az Internet-szoba kialakítása, ami 1999-ben történt meg. A Soros Alapítvány pályázatának köszönhetően a könyvtár 5 számítógépet és 2 évre szóló ingyenes Internet- hozzáférést kapott. 2001-ben az ingyenes Internet-használat megszűnik, ezért a könyvtár kénytelen lesz az olvasókkal megfizettetni a hálóhasználat díját. Jelenleg 4 számítógép áll az olvasók rendelkezésére. Ezen négy számítógép nem tud rájelentkezni a könyvtár SZIRÉN-hálózatára, adatvédelmi megfontolásokból.

Szakmai munka:

Mivel a Szabó Károly Városi Könyvtár kislétszámú intézmény, ennek következtében nem különülnek el mereven a munkafolyamatok. Minden dolgozónak megvan a fő területe, de emellett más feladatoknak is meg kell tudnia felelni. A napi 10 órás nyitvatartás csak úgy biztosítható, hogy a feldolgozó, a helytörténeti munkát végző, a katalógusépítő is besegít a kölcsönzésbe, az állomány gondozásába, a könyvek rendjének fenntartásába, a raktározásba. Az új könyvek beleltározása mindig pontosan és időben megtörtént, de a feldolgozás és a katalogizálás azonban kisebb-nagyobb időbeni restanciákkal készült. Ez a probléma emberi mulasztásból adódott, de ez mára már megoldódott és a betűrendes katalógus is rövid idő alatt megfelelő állapotba került. A könyvtár, mint az ország legtöbb közművelődési könyvtára támogatást nyújtott a TEXTLIB számítógépes könyvtári rendszer kifejlesztésére. A TEXTLIB azonban késett, évekkel az ígért határidő után is, sőt mind a mai napig csak részei készültek el, s azok is nehézkesen kezelhetők. A könyvtár 1994 decemberében vásárolta meg az első számítógépet és azóta is figyelemmel kíséri a szoftverpiacot. Sok jó hallottak a SZIRÉN könyvtári rendszerről. 1995-ben Pest megye könyvtárai közös döntést hoztak, kiszálltak a TEXTLIB fejlesztési program támogatásából és megvásárolták a SZIRÉN-t. Először az egygépes változatot vették meg és rögtön hozzákezdtek a könyvek számítógépes feldoldozásához. Később, ahogy bővült a számítógéppark, megvásárolták a program többfelhasználós helyi hálózati változatát. A jelenlegi hét számítógépen WIN 95-ös hálózatban egyszerre is működtethető a SZIRÉN program. 1999-ben megkezdődött a megyei SZIRÉN-hálózat kialakítása.

Jelenleg is hét számítógépe van a könyvtárnak a feldolgozó munkára. Két számítógépen történik a kölcsönzés, egy gép a helytörténeti adatbázis építésére és a tájékoztatásra szolgál. A szerver gépen  helytörténeti adatbázis is van. Egy számítógépen történik az adminisztráció, két gépen meg az adatbevitelt oldják meg. A könyvtári SZIRÉN-hálózatról csatlakozni lehet az Internetre, az Internet-szoba gépeiről viszont nem a helyi hálózatra. A folyamat egyirányúsítása az adatvédelmet szolgálja.

A szakmai munka területén is vannak elképzelések a jövőt illetően. A könyvtár szándékában áll egy Helyi Közhasznú Információs Adattár létrehozása. Ez egy olyan számítógépes adatbázis lenne, amely minden közhasznú információt tartalmazna, amely a várost érinti. Ennek részét képezné az elkészült helytörténeti adatbázis, a most készülő sajtó adatbázisok és az önkormányzati határozatok számítógépes feldolgozása. A megyei könyvtár már beszerezte az ehhez szükséges szoftvert. Kísérletek folynak ezen a vonalon sok megyei és városi könyvtárban, például Szentendrén, Gödöllőn, Dunakeszin stb. Valójában nagyon nehéz feladat. A tárgyi feltételek adottak, csak a megfelelő ember hiányzik hozzá. Precíz, lelkes munkát igényel, nem feledkezve meg arról sem, hogy a nagyon jó kommunikációs készségek elengedhetetlen feltételei ezen munkának. A Helyi Közhasznú Információs Adattár csak mindennapos munkakapcsolatok kialakításával képzelhető el, mert az állandó frissítés állandó kommunikációt kíván. Nagy lehetőségeket rejt magában, hisz profilbővülést jelent, mert a könyvtár a hagyományos funkciója mellé az információs intézmény funkcióját is felvehetné. A munka beindulásával egy idő után talán nemcsak információkat adnának, de kérnének is a könyvtárból és ez segítene a vállalkozókkal való jobb kapcsolat kialakításában.


 

Kölcsönzői tevékenység:

A forgalmi adatok alakulása az utóbbi években:

Év

Beiratkozott olvasók

Ifi        Felnőtt    Összesen

Látogatók

Ifi       Felnőtt    Összesen

Kölcsönzött kötetek

 Ifi         Felnőtt      Összesen

1994

1 289    2 093      3 382

7 072    12 445      19 517

11 809     48 883      60 692

1995

1 201    2 107      3 308

7 188    11 582      18 770

12 192     47 706      59 898

1996

1 046    2 244      3 290

6 586    15 158      21 744

12 585     53 585      66 388

1997

1 025    2 154      3 179

6 566    15 158      22 452

12 878     53 058      65 926

1999

1 222    2 574      3 796

8 515    23 120      31 635

14 765     54 242      69 007

 

 

Megjegyzés: A számokat elemezve megállapítható, hogy a beiratkozott olvasók száma az elmúlt években valamennyivel csökkent. Ez magyarázható az elöregedéssel, és azzal is, hogy az általános iskolák és a középiskolák tanárai többszöri megkeresés ellenére is egyre ritkábban irányítják diákjaikat a közművelődési könyvtár fele. Ez azért is érthetetlen, mert a városban az iskolai könyvtárak fejlődése igencsak lelassult az elmúlt években és a gimnázium könyvtára is sokáig szinte egyáltalán nem működött. Sajnos országos jelenség, hogy egyre kevesebben olvasnak, általában mindenhol csökken az olvasók száma. A kevesebb olvasó viszont - és ez viszonylagos derűlátásra ad okot - intezívebben jár és több könyvet kölcsönöz. Ez is igazolja, hogy a könyvtárosok jó munkát végeznek, ha valaki bejön a könyvtárba, akkor biztosan megfelelőnek találja állományát és szolgáltatásait.

Az 1999-es évben ugrásszerűen megnőtt a beiratkozott olvasók és a látogatók száma. A kölcsönzött kötetek száma is növekedett, de nem ugyanakkora mértékben. Ez az ingyenes Internet-használatnak köszönhető. Sajnos, az Internetet használók rétegében elég kevés az a beiratkozott olvasó - ugyanis az ingyenes használatot a könyvtár csak beiratkozott olvasói számára biztosítja -, aki a rendszeres könyvtárlátogatásával a hagyományos szolgáltatások fele is fordulna. Szomorú és sajnálatos az a tény, hogy szinte behunyt szemmel mennek el a könyvek mellett és kizárólag csak a számítógép szolgáltatásaira figyelnek. Az is előre látható, hogy az ingyenesség megszünte után valószínű a beiratkozott olvasók és látogatók számának csökkenése. Mégis reménykedünk benne, hogy ha elvétve is, de akadnak olyan személyek, akiket valamilyen szinten megfogott a könyvtár, mint tájékoztató  és szórakoztató intézmény.

 

4.5.  SWOT-elemzés

 

A stratégiai terv elkészítése során központi fontosságú a SWOT-elemzés, vagyis az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, fenyegetések számbavétele. Az eljárás egy olyan, általánosan használt eljárás, mely a külső (környezeti) adottságokat összeveti a belső (intézményi) adottságokkal. Az eljárás lényege a valószínűsíthető jövőbeni helyzetre összpontosítás annak érdekében, hogy a figyelmet érdemlő területeket megvilágítsuk.

Az SW a könyvtár erősségeit és gyengeségeit, az OT a külső környezetet tárja fel.

A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár erősségei:

Kritikus és nagyon reális szemmel nézve is, a könyvtárnak vannak és reméljük lesznek is erősségei.

1.  Jó állomány: elsődleges pozitívumként említendő, hisz meghatározó a jó működés és látogatottság szempontjából. Nagyságrendileg, összetételében is kielégíti a helyi igényeket. Évek óta a könyvtár vezetőségének legfontosabb feladata az állomány tervszerű és szisztematikus építése és az áldozatok meg is hozták a gyümölcseiket.

2.  Jó olvasótábor: ez is elsődleges fontossággal bír, hisz jó olvasótábor nélkül mit sem ér a jó állomány. A kettő szervesen kiegészíti egymást. A városi könyvtár olvasóiról elmondható, hogy van egy szűk réteg, amely szinte állandó jelleggel használja a könyvtár szolgáltatásait úgy a tanulásában, művelődésében, mint a szórakozásában. Ez a tény mindig pozitív megerősítésként hat a könyvtárosokra.

3.  Jó géppark: hosszú évek tudatos és kitartó munkájának eredménye. A Internet szobának gépparkja a céloknak megfelelő és a feldolgozói munkára állított gépek is megfelelnek a helyi igényeknek.

4.  A könyvtár központi elhelyezkedése: nem lebecsülendő erősség, hisz a város szívében való elhelyezkedés nagy kihatással van a látogatottságra. Közel van szinte minden fontos intézményhez, az iskolákhoz, állomásokhoz.

5.  Az iskolákkal való kapcsolat: úgy szakmai, kollegiális mint emberi szempontból nagyon jó az iskolákkal, az iskolai könyvtárosokkal való kapcsolat. A tájékoztatásban, szolgáltatásokban is növeli mindét oldalról a lehetőséget, hisz egymás állományainak használata az olvasókat szolgálja. A kapcsolattartás még egyelőre hagyományos módon működik, nincs még kifejlesztve a hálózati rendszer, de hatékonyság szemponjából erősségként említhető.

6.     

 
Jó kommunikációs kapcsolat: ezen erősség hagyományként működik a könyvtárban. Mindig szempont volt, és nagyon reméljük az is lesz, hogy az olvasók kiszolgálása és tájékoztatása a könyvtárosok elsődleges feladata. A hangulat családias, az olvasókkal való kapcsolattartás szinte baráti. Az állandó olvasókörnek állandó kiszolgálói vannak, amihez mindkét fél szinte szigorúan ragaszkodik.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvtár gyengeségei:

Ezt is kritikus és reális szemmel tekintve, bizony vannak gyengeségek is.

1.  Helyhiány: azt hiszem, nem létezik olyan könyvtár, amelynek ne lennének állandó helyhiányos gondjai. Egy könyvtár mindig kinövi az adott területet és ez mindig állandó probléma. Nincs ez másként a városi könyvtárban sem. A szabadpolcos terület túl szűk, és mivel nincs rendesen elhelyezett olvasóterem sem, ezért a szabadpolcos területek róvására kell növelni az olvasói területet, ami bizony zsúfoltsághoz, rendezetlenséghez vezet. Ez sem esztétikailag, sem a használhatóság szempontából nem igazán előnyös. Az ily módon megoldott olvasói helyek sem az igaziak, hisz az ún. olvasóterem nem egy különálló szoba, ahol csend és rend uralkodik. A raktározás is a helyszűke függvénye, mert nincs elegendő hely egy olyan raktár kialakítására, ahol megfelelően és szakszerűen lehetne a raktári állományt gondozni. A jelenlegi raktár fűtetlen, ablaktalan és kicsi, megközelítése is problémás. Egyszóval, a helyhiány minden szempontól megnehezíti úgy a munkát, mint a használatot.

2.  Szakemberhiány: a jelenlegi helyzet elkeserítő. A tavalyi év ezen a területen csak kudarcot hozott. Nyugdíjazás, más munkahelyre való távozás, GYES-és GYED igénybevétel, felmondás rontotta a helyzetet. Hosszú időn keresztül nem lehet a szakembereket nélkülözni, hisz rányomja bélyegét minden munkafolyamatra. A könyvtár vezetője mindent megpróbál annak érdekében, hogy ezen nagyon keserves hiányosság rövid időn belül pozitívummá változzon.

3.  Olvasók rendszabályozása: kényes kérdés, de nem megoldott. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy a könyvtár próbál maximális toleranciával fordulni a kérdés felé, de ez hosszú távon nem biztos hogy jó dolog. Humánusan megközelítve a dolgokat, a könyvtár úgy gondolja, hogy nem kell túl szigorúnak lennie ebben a kérdésben. Sok esetben így is van, de vannak helyzetek, amikor ez nem megoldás. Hozzátartozik az is, hogy a határidők nem betartása akadályozza az előjegyzés kérdését na meg nehezíti a tájékoztatás folyamatosságát. A felszólító levelek megírása, adminisztrációja és az ezzel való munka megszervezése változtatásokat igényel.

4.      A tervezés, ellenőrzés és hosszú távú stratégia hiánya: a magyar könyvtárakra jellemző gyengeség itt is megtalálható. Mint általában, nem jellemző a megalapozott terv készítése, a könyvtár napról-napra él. Így nem igazán tudja követni a könyvtári rendszer változásait és világos célok hiányában nem tudja értékelni saját munkáját és teljesítményét.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A külső környezet lehetőségei:

A külső környezet adta lehetőségek és fenyegetések fölött az intézménynek nincs szükségképpen közvetlen áttekintési vagy befolyásolási lehetősége. Ezek előrelendíthetik vagy hátráltathatják a könyvtár működését.

1.  A könyvtár területének növelése: a fizikai lehetőség adott, mert üres szobák állnának a rendelkezésre, ha anyagilag is rendeződne a helyzet.

2.  Városi könyvtári hálózat kiépítése: amely lehetőség is adott, de anyagi szempontból ez sem megoldott.

A külső környezet fenyegetései:

1.  Az önkormányzat hozzállása: a veszélyek és fenyegetések nem teljesen átláthatóak, de negatívumként könyvelhető el az önkormányzat hozzáállása a könyvtárhoz, mint intézményhez. Ez a helyzet országos politikai szinten is sajnos ilyen, még mindig nem fordítanak elegendő figyelmet a kulturális intézmények fele.

2.  Az Internet- használat elterjedése: rohamosan szaporodik a házi és intézményesített Internet- használat, ami természetesen kihatással lesz a könyvtár használatára is. Az információhoz való hozzáférés egyre nyitottabbá válik és ezt nem lehet figyelmen kivül hagyni.

3.  Társadalmi-demográfiai változások: még mindig az előző évek statisztikai adatait követjük a demográfiai változásokban. Egyre jobban öregedik a népesség, egyre kevesebb gyermek születik, minek következtében csökken az iskolások száma, fogy a potenciális tanulók köre. Hosszú távon ez bizony az olvasói létszám csökkenését eredményezi. E jelenség ellen, mely országosként is jellemezhető, igazából nincs mit tenni. Talán valamennyire ellensúlyozni lehetne a nyugdíjas réteg megcélozásával, de látványos eredményt ez nem hozhat.

4.  Javadalmazásbeli különbségek: ez is egy nagy probléma, hisz a közalkalmazotti bértábla minimumát tudja biztosítani a könyvtár a dolgozói számára. Így is kevés a szakképzett munkaerő, és a fizetési feltételek még jobban megnyírbálják ezt a keveset is. A pedagógusok bére valamennyire rendezett, az egészségügyi dolgozók bérének rendezését is fontolgatja a kormány, de a tervekben nem szerepel a kulturális szférában dolgozók javadalmazásának problémája. Ez is országos probléma, befolyásolni nem igazán lehet, de akut veszélyként jelentkezik a könyvtárak működésében.

5.      Szociokulturális változások: változik a kultúra divatja. Manapság már ómódinak tűnik olvasni, divatosabb a másfajta szórakozás. A kábeltévék, házi videózás elterjedése, na meg a multiplex mozik térhódítása újabb és újabb csapást mér a hagyományos dokumentumhasználatra. Az egyre gyorsuló iramban egyre kevesebb idő marad, egyre kevesebb az igény a könyv által  nyújtott szórakozásra. Általános társadalmi probléma, de hiszem, hogy a könyvtárak e téren igenis tudnak tenni valamit, hisz létjogosultságuk függvénye. A megoldás talán az modern értelemben vett információs intézmény felé való alakulás, természetesen úgy, hogy közben megtartsa és ápolja eredeti funkcióját.

 

A környezetelemzés folyamatábráját a 9.1. –es melléklet mutatja be.

 

Tartalom Következő

 [1] GALÁNTAI FEKETE Béla: Nagykőrös: Magyar városok monográfiája, Budapest, 1927, 9. p.

[2] NOVÁK László: Nagykőrös mezővárosi fejlődése és településrendszere a 17.-19. században, Nagykőrös, 1978, 44. p.

[3] OSVÁTH Ferenc: A nagykőrösi református tanitóképző-intézet története: Első rész az intézet megalapításától a világháborúig (1834-1914), Nagykőrös, 1939, 22-23. p.

[4] HORVÁTH József: A Nagykőrösi Kaszinó százéves története, Nagykőrös, 1939, 16-52. p.

[5] Területi Statisztikai Évkönyv, Budapest, 1998, 120-180. p.

[6] Tanító- és óvóképző főiskolák az új évezred küszöbén, Debrecen, 1996, 151-163. p.

[7] Területi Statisztikai Évkönyv, Budapest, 1998, 120-180. p.

[8] HALMI Ildikó: Beszámoló a Szabó Károly Városi Könyvtár működésének 1993-1998 közötti időszakáról, Nagykőrös, 1998

[9] HALMI Ildikó: Beszámoló a Szabó Károly Városi Könyvtár működésének 1993-1998 közötti időszakáról, Nagykőrös, 1998

[10]Területi Statisztikai Évkönyv, Budapest, 1998, 156. p.