Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

A könyvtár 1960 és 1970 közötti alakulása

Az ötvenes évek , illetve az ország felszabadulását követő történelmi időszak politikai szerepe a korszaknak megfelelően pozitívan segítette a város kulturális - azon belül is a könyvtár életének fejlődését. Az első lépésektől kezdve a szívós, kitartó munka meghozta gyümölcsét mind a 60-as évekig kialakult valódi közművelődést szolgáló könyvtárnak, mind pedig a városi kulturális életnek.

Még mindig mostoha körülmények között - a filmszínház helyiségében - működött a könyvtár, bár már ígéretet kapott az új, tágas hely elfoglalására.

1960-ban az addig zárt könyvtár szabadpolcos rendszerű lett, a könyvek nagy részéből, már önállóan válogathattak a látogatók. Az ifjúsági irodalmat külön polcrendszeren helyezték el. A könyvtár állományának jelentős részét alkották a mezőgazdasági témájú könyvek, ez természetes, hiszen Nagykőrös lakosságának nagy része mezőgazdasági munkával kereste a kenyerét. Nagykőrös város hatalmas határa, tanyavilága elvárta a minél több letéti kölcsönzőhely létesítését.

Az évek folyamán a szakképzésnek és az önképzésnek köszönhetően egyre nőtt a könyvtárosok szakmai tudása. Alapvető volt az érettségi bizonyítvány, és az állandó továbbképzésen kívül helyi eszközökkel segítették egymást szakmai ismereteik, és műveltségük szintjének emelése érdekében. Ezt bizonyítja, hogy 1960-ra elkészült a könyvtár katalógusa. A könyvtári szolgáltatás tere is bővült, kialakították az olvasótermet, ahol a folyóiratok, kézikönyvek, lexikonok használatára már helyben olvasási lehetőséget tudtak biztosítani. A diafilmeket-melyeket 1958 óta szerzeményeznek - a kölcsönzés mellett, hasznos vetítéssel egybekötött könyvtári gyermekprogramok szervezésénél is használták. Irodalmi, mezőgazdasági, politikai témájú előadásokat tartottak, író- olvasó találkozókat szerveztek, ezek nagy népszerűségnek örvendtek a korabeli dokumentumokban található beszámolók szerint.

1961. júliusában az egész könyvállomány szabadpolcra került. Ennek ellenére a kölcsönzési feladatok ellátását nehezítette a még mindig fennálló rossz körülmény, pl. "... elmondhatjuk, hogy egész esztendőn keresztül helyszűkében szenvedtünk, ami a kölcsönzés lebonyolításában is sok nehézséget okozott, de más, belső munkákat is erősen akadályozott. A rossz világítás- ami elháríthatatlan, mert a Filmszínház villamosberendezése nem bírja a terhelést - az egyébként is sötét könyvtárhelyiség, az átfestésre szoruló falak, a hideg kőpadló, a tüzelés körüli nehézségek- a tűzrevalót már az új könyvtárhelyiségből kellett hordanunk, mivel a Filmszínház vezetője nem engedte meg a pincehasználatot- megnehezítették a munkát , s eredményeinken, illetve az elmaradt munkában meg is mutatkoztak."/32/

Igyekeztek az olvasókat megtanítani a kiépült katalógus használatára. A visszahozott könyvek naprakész raktározása rászoktatta az olvasókat a polcok közötti tájékoztatásra, könyvválogatásra, s egyben esztétikai ízléskultúrájuk formálására. 1962. márciusában a régóta felvetett terv létrejött, a könyvtár új, tágasabb helyre költözött a Széchenyi tér 2. számú házba. Az épületben egy kölcsönző helyiség, egy irodahelyiség és egy udvarról nyíló külön manzárd helyiség kapott helyet. Sajnos az ifjúság számára kialakítható tér itt sem jöhetett létre, pedig ekkor már a kis olvasók száma egyre rohamosabban növekedett és ezáltal szükséges lett volna számukra is biztosítani a szabad válogatást az életkoruknak megfelelő állományából. Az épületbe való beköltözés után vált nyilvánvalóvá, hogy ez is csak átmeneti megoldást jelent a könyvtár számára. A raktározási gondok, a folyóirat-raktározás, a ruhatár kérdése, stb. mind megoldatlan volt.

Bizony komoly erőfeszítést jelentett azokban az években a könyvtárosok könyvtári feladatainak, napi munkájának eredményes elvégzése, zökkenőmentes munkája. Munkájukat a városi " Vizsgáló Bizottság " így értékelte 1963.augusztus 24-én :

"... A jövő feladatait tekintve a Bizottság megállapította, hogy a tervezése reális. Meg kell azonban állapítani, hogy jelenleg a meglevő létszámmal, de az elhelyezési viszonyok miatt is - a könyvtár dolgozóinak megfeszített munkát kell végezni, hogy tervüket teljesítsék. A vizsgálatot végző bizottság álláspontja az, hogy a Városi Pártbizottságnak segítséget kell nyújtani a könyvtárnak azon a terén, hogy mind személyi, s anyagi tekintetben megkapja a kellő támogatást a jövőben végzendő zökkenőmentes munkához. ... A bizottság megállapítása szerint a városi könyvtár az adottságokat figyelembe véve még a fennálló kisebb hiányosságok mellett - kiemelkedően jó munkát végzett."/33/

A könyvbeszerzés nemcsak anyagi lehetőség függvénye volt, hanem a könyvkiadásé is. Mind szélesebb körű, művelt közönség alakult ki. Kiemelt munkatervi feladatnak tekintették a szépirodalomra való olvasói nevelést, úgy az állomány gyarapításában, mint a könyvajánlásnál.

A propaganda munka egészéből csak néhányat kiemelve : könyvtárlátogatások, bibliográfiák, könyvjegyzékek eljuttatása, a felnőttoktatás előadóknak, hallgatóknak, kiállítások, stb. A könyvtár referensz munkája az előző évekhez képest rohamosan javult, ezt az egyre szakképzettebb könyvtárosok munkájának köszönhetjük, hiszen az emberek nemcsak egy-egy jó könyvért, hanem problémájukra, kérdésükre választ keresve is felkeresték az intézményt. Ezek a növekvő feladatok , és nem utolsósorban a különböző határozatok, rendeletek a könyvtárosok felelősségét nagy mértékben növelték.

A városban egyre növekedett azoknak az olvasóknak a száma , akik teljesen megbíztak a könyvtárosok értékítéletében, tájékozottságában. A könyvtári dolgozók szinte minden tagja továbbtanulással, szakmai továbbképzéssel fejlesztette szakmai tudását. 1967. február 01-én immár negyedik alkalommal költözött a könyvtár, ekkor újra a Széchenyi tér 6. számú épületben kapott helyet, ahol mind a mai napig működik.

Minőségileg sokat nyert elhelyezésében; kultúráltabb környezetben, bontottabb egységekben válogathattak az olvasók - a könyvtár szolgáltatásai bővültek, a folyóvíz, pince, a raktártér mellett különválasztott gyermekkönyvtár és felnőtt szabadpolcos kölcsönző, valamint a jól felszerelt olvasóterem állt a lakosság rendelkezésére. Mindezek ellenére sajnos az alapterülete kisebb volt az előző könyvtár helyiségnél, így még sürgetőbbé vált a már 1961. évi VB határozat megvalósítása, mely külön önálló gyermekkönyvtár létesítését sürgette. Végre sikerült kialakítani az önálló gyermekrészleget is. Szakképzett gyermekkönyvtáros feladata volt a gyermekek olvasóvá nevelése. Sok rendezvényt, gyermekfoglalkozást tartottak, különféle pályázatokat hirdettek, ezek igen nagy népszerűségnek örvendtek. A bútorzata, berendezése még mindig elavult volt, az évek során egészült ki csak egy-egy, nem is mindig új, s a régiek stílusát általában nem követő bútordarabbal. Ezért sem a célszerűség, sem az esztétikai követelményeknek nem felelt meg.

A könyvtár állománya ez évek során nőtt annak ellenére, hogy a rongálódás és avulás miatt jelentékeny mennyiségű könyv került kivonásra. Néhány adat összehasonlításként:

Év

Kötetszám

Egy lakosra jut

1962

18 446

0,73

1965

26 264

1,05

1966

28 748

1,13

1967

29 707

1,18

A célt, hogy egy lakosra egy könyv, sikerült elérni, ehhez az állományemelkedéshez jelentősen járultak hozzá társadalmi erőforrások.

A könyvállomány növekedése természetesen maga után vonta a kölcsönzési növekedést, mely a választék bővüléséből is adódott. A külterületi kölcsönzés tervszerűbbé vált, különösen jól működtek a klubokban a kölcsönzőhelyek, melyek ellátását a ceglédi járás kezelésében lévő művelődési autó oldotta meg.

Nem volt kielégítő azonban a más könyvtárakkal való rendszeres kapcsolat. Az ad hoc jellegű módszertani és egyéb segítségnyújtás helyett a tervszerű, jól átgondolt kapcsolat kiépítése nem volt meg úgy a szakszervezeti, mint az iskolai könyvtárakkal.

A könyvtár 1967. és 1968. évi felmérő és elemző munkája során munkatervét módosította. A szakszervezeti és iskolai könyvtárakkal egyre szorosabb lett az együttműködése. "A szakszervezeti könyvtáraktól rendszeres tájékoztatást kapunk és kaptunk, többször együtt látogattuk végig a kisebb egységeket. Figyelembe vettük és vesszük az iskolák tanulói és tanárai könyvtári szükségleteit, s a szakszervezetiekét is az állományfejlesztésnél."/34/

A könyvtár legfontosabb funkcióját - az olvasók ellátását - egyre nehezebben tudta fenntartani. Igaz, a statisztikai adatok még nem tükrözték a visszaesést - ez inkább a külterületi kölcsönzés számadataiban mutatkozott meg:

Év

Olvasók száma

Látogatók száma

Kölcsönzött kötetek száma

1968

3 296

26 836

84 801

1969

3 314

29 017

91 580

 

Külterület:

1969. I. negyedév: 647 olvasó,

1970. I. negyedév: 553 olvasó.

A jelentésekből kitűnik, hogy az olvasók csökkenését a rohamosan elterjedő TV térhódításával magyarázzák, és a külterületi kölcsönzést rendszeresen biztosító művelődési autó hiányával. A könyvtárosok felismerték, hogy az évek során bevált propagandamunkát újszerű tevékenységgel kell színezni. Sajnos ez években megkezdődik a fluktuáció, a szervező könyvtárosok állandó cserélődése.

Országos, de helyi felismerés is, hogy ha távlatban a könytárak olvasókat akarnak, a gyermekeket oly módon kell rászoktatni az olvasásra, hogy az számukra felnőtt korukban is szükségletté váljék. A különböző rendezvények, pályázatok, rejtvényversenyek eredményesek voltak, s a belépő gyermekek zöme rendszeres könyvtárlátogatóvá vált.

Az elmúlt évek olvasói igényei erőteljesebben mutatták meg, hogy kialakult egy olyan olvasói réteg, amely szinte szakkönyvtári feladatok ellátását követeli meg a könyvtártól. Az évek során egyre növekvő tendenciát mutató könyvtárközi kölcsönzés lehetőséget adott ez igények kielégítésére, de nem mentesítette a könyvtárat az alapvető művek feltétlen beszerzésétől. Sajnos a könyvárak emelkedtek, ami az állomány nem egyenletes gyarapodását eredményezte úgy minőségben, mint mennységben. Igen nagy aggodalmat váltott ki ez a szerzeményezési labilitás, mely olvasók elvesztéséhez is vezethetett volna. A könyvtár kollektívája szakmai és gyakorlati tapasztalatait összefogva próbálta ezt az akadályt átlépni.

A könyvállományt hasznosan egészítették ki a folyóiratok, melyek fajtái nehezen gyarapodtak a 21 év alatt. 1970. évre 35 féle lap járt, majd ezek közül a később a tájékoztatást nyújtó lapokat bekötötték /visszamenőleg 1957-ig/. A köttetés költségeit a Pest Megyei Könyvtár vállalta. Erre az időszakra a belső tartalmi munka is megújult - a régi katalógust teljes egészében fel kellett bontani. A régi szakszámok megváltozása által új szakmutató készült, mely egyúttal a raktári lapok alapján a katalógus ellenőrzését is jelentette. A szakmai háttér törekvéseit erősen akadályozta a még mindig megoldatlan tárgyi feltételek állapota.

A könyvtárterület bővítésére sokféle terv született, hiszen az állománynövekedés, az olvasószolgálati munka, és nem utolsósorban az olvasók számának emelkedése mind nagyobb, korszerűbb teret kívánt a művelődéspolitikai irányelvek, utasítások végrehajtásához. A tervek az országos normát figyelembe véve, és a valóság képe mindezt igazolja:

1970

Alapterület

Polcfolyóméter

Terv

400 m2

560

Tény

175 m2

393

1967-ben új helyiségbe költözik a könyvtár /negyedszer/, 1970-re ki is nőtte. Szinte a Városi Könyvtár megalakulásától számítva állandó probléma volt minden fórumon, előterjesztésében, tanácsi VB jelentésekben - a könyvtár elhelyezése, alapterület, épületállaga és bútorzata.

Ezen akadályok ellenére a könyvtár tartalmi munkáját meghatározta a fejlődésre való törekvés, a művelődési igényszint növelésének korszerűsítése. Elkészültek a betűrendes, sorozati és csoportképzéses szakkatalógusok a felnőtt- és gyermekrészlegben egyaránt. Rendezvények író- olvasótalálkozók, rendhagyó irodalomórák, vetélkedők, pályázatok, rejtvények sorozata a város kulturális életének vérkeringését pezsdítette. A közművelődés egészében eddigi szerepe is nagy volt a könyvtárnak, perspektivikusan feladatuk, jelentőségük egyre nőtt.

A könyvtár célja, hogy a város lakóinak mind jelentősebb rétegei részesülhessenek a könyvtár szolgáltatásaiban, emelni az olvasók és a kölcsönzések számát, a parasztság még nagyobb számú bevonásával. Az 1972-es esztendőnek különös jelentőséget adott, hogy az UNESCO nemzetközi könyv évvé nyilvánította. A társadalom figyelme ezért fokozottan a könyv, s ezen keresztül a könyvtárak felé fordult. A propaganda munka így még nagyobb jelentőséget kapott. Nyíltabbá vált a könyvtár kapcsolata, nem csak az olvasókkal, hanem más szervekkel is.


Tartalom Következő