Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

Az ötvenes évek könyvtára Nagykőrösön

1949-től 1960-ig.

1949. szeptember 24-én a Városi Könyvtár megnyílt szerény ünnepség keretében. A könyvtár elhelyezését a városi kultúrház emeleti termében oldották meg. Nyitáskor 710 kötet várta az olvasókat, melyből 338 kötet szépirodalmi, 372 pedig ismeretterjesztő mű volt. Folyóirat ekkor még nem járt a kezdetleges kis könyvtárba. A háború után a jogelőd állományából megmaradt 1753 kötetnyi könyvből a selejtezés után mindössze 297 kötetet tartottak meg. Néhány könyvet ideológiai hatása miatt kivontak az állományból, a könyvek értékesebb része pedig a múzeum könyvtárába került.

A nyitásra újonnan beszerzett művek főként a szocialista tartalmú szovjet irodalmat, valamint az orosz klasszikusokat képviselték. A könyvtár vezetője dr. Balanyi Béla városi levéltárnok volt. A nyitvatartást heti 2 alkalommal, hétfőn és pénteken 4-6 óráig állapították meg.

A város 1949 szeptembertől minimális feltételekkel biztosította az olvasóközönség népkönyvtári használatát. Ez a könyvtár a mai Városi Könyvtár őse, fokozatosan kezdett szaporodni az olvasók és a könyvek száma:

Év

Kötet szám

Olvasók száma

Kölcsönzések

1949. év végén

630

95

125

1950. év végén

1 500

350

6 000

A nehezen megközelíthető könyvtár, a csekély könyvállomány ellenére, a szakképzetség helyett csak jóakarattal rendelkező könyvtárosok lelkesedésének köszönhető, hogy szépen gyarapodott a könyvtár látogatóinak a száma. Az ingyenes könyvtári kölcsönzés egyre szélesebb rétegeket tett kíváncsivá a könyvek, a tudás iránt. A létrejött népkönyvtár használhatósága megkívánta az állomány pontos feltárását, melynek alapja volt a katalóguscédula készítés és katalógusépítés.

Már ekkor felmerül a vándorkönyvtár létrehozásának javaslata, mely a tanyavilágot is bevonja az olvasók körébe. Ezzel párhuzamosan kezdetleges eszközökkel (könyvkirakatok kialakítása) propagálják az olvasást, mint a művelődés szféráinak egyik legalapvetőbb formáját. 1952-ben a könyvtár függetlenített könyvtárost kapott. Farkas Józsefné nem volt szakképzett könyvtáros, de alkalmazása mégis nagy előrelépés, mert ő már napi 8 órában könyvtári teendőket látott el. Ennek következtében hirtelen megnőtt az olvasók és a kölcsönzött kötetek száma.

1953-ban új, megfelelő helyiséget kap a könyvtár a Szabadság tér 6. szám alatt ( itt található ma is a felnőtt részleg ). Az eddigi elzárt, nehezen megközelíthető emeleti terem helyett fő tér utcára nyíló, jól felszerelt tágas helyiségben helyezték el a köteteket. Kirakata mindig a friss, új irodalommal várja a közönséget. A könyvtár munkájába dr. Szabó Károly jogász kapcsolódik be könyvtárosként, majd 1954. közepén az első szakképzett könyvtáros, Szabó Ernőné került a könyvtár élére, 1957-ben Dr. Szabó Károly munkakörét Freytag Magda vette át, ő az első magasan kvalifikált szakember a nagykőrösi könyvtárban.

A könyvtár élére került szakképzett könyvtáros személye változásokat hoz a város könyvtárügy és kulturális életébe.

1958-ban építkezés miatt újból elköltözött a könyvtár és ideiglenesen ugyan de igen mostoha körülmények közé, a filmszínház raktárhelyiségébe került. Még a mostoha körülmények, az állandó személyi változás sem rontja a könyvtár munkáját, sőt változatlanul az eredmények pozitívan növekednek. Már a következő években a községfejlesztési alapból 15.000 Ft-ot ad a Városi Tanács könyvvásárlási célra. Ez az összeg elősegíti a város területén működő 10 letéti könyvtár gyarapodását is, mely az olvasók szélesebb rétegeit vonzza a könyvtárba.

Erről ad képet a következő 1958. évi jelentés része:

"1958-ban a következő fiókkönyvtárak működnek: 1. Csongrádi úti 6. Hangácsi dűlői 2. Lencsés-Világos dűlői 7. Árboz dűlői 3. Bokrosi Gazdakör 8. Gógány dűlői 4. Fekete dűlői 9. Homolytáji 5. Alsó-nyársapáti 10. Tormási Gazdakör

... minden fiókkönyvtárat új könyvekkel láttunk el. Eddig az új fiókkönyvtárak megfelelően dolgoznak."/31/

1959-ben már 3 személyt alkalmaztak, hogy a könyvtár meg tudjon felelni az egyre gyarapodó feladatoknak.

A sűrű személycseréket a munka nem sínylette meg , voltak nehézségek, de a jól beidegzett munkafolyamatokat szinte minden nehézség nélkül vették át az új munkaerők. A tanyasi emberek könyvtári ellátása érdekében művelődési autó hordta heti rendszerességgel a tanyasi kölcsönző helyekre a könyveket.

Az évek folyamán az olvasószolgálati munka keretében a könyvtárosok mindinkább arra törekedtek, hogy a lehető legteljesebben tárják fel a könyvtár kincseit. A könyvtár végigpróbálta a kézbe adó módszertől a szabadpolcos rendszer kölcsönzési formáit is. A Városi Könyvtár megalakulásának első tíz éve a város közművelődési törekvéseinek alappillérét alakította ki az elkövetkező időkre. Ezen évek a kulturális élet megalapozását jelentették országszerte. Igaz, voltak túlkapások, melyek a művelődési lehetőségek területeit keretbe szorították. Annak ellenére a jószándék inspirálta a dolgozókat munkájuk elvégzésében, valamint az olvasókat műveltségi szintjük emelésére.


Tartalom Következő